God rusomsorg er behandling og rehabilitering

stortingsrepresentant
Kristin Ørmen Johnsen. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen
- Vi har tro på behandling og rehabilitering og ikke bøter i tusenkronersklassen som en rusmisbruker ikke kan betale, skriver Kristin Ørmen Johnsen i Drammens Tidende.

- Å ha et rusproblem er en stor utfordring og belastning for den enkelte og pårørende. For Høyre er det viktig å ha en verdig rusomsorg og et mål om at ingen skal dø av overdose. Derfor må rusfeltet prioriteres. De som sitter nederst ved det helsepolitiske bordet må løftes fram, skriver Kristin Ørmen Johnsen i Drammens Tidende.

Høyre-Frp regjeringen hadde som mål at ventetiden på rusbehandling skulle ned. Økt innsats siden høsten 2013 har medført at ventetiden er redusert med 24 dager.

Reformen «Fritt behandlingsvalg» ga rusmisbrukere rett til å velge godkjente private behandlingstjenester på det offentliges regning. Det har økt kapasiteten.  Over 2.000 personer har hittil benyttet seg av denne ordningen.

For å øke kapasiteten og kvaliteten la regjeringen i 2015 fram «Opptrappingsplanen for rusfeltet». Med en økonomisk ramme på 2,4 milliarder kroner i perioden 2016–2020 vil den bidra til et veldig løft.

 

Innsatsen skjer i kommunene

- For å lykkes med å gi bedre tilbud til mennesker med rusproblemer, må de ha gode tilbud i sitt nærmiljø. Hovedinnsatsen rettes derfor mot kommunesektoren, sier Ørmen Johnsen.

Planen har tre innsatsområder – forebygging, behandling og oppfølging.

- En stor utfordring er mangel på godt nok sted å bo. Vi vet at én av fire bostedsløse har rusrelaterte og psykiske lidelser. Etter avrusning og behandling blir man ofte henvist til hybelhus uten kontaktnett og uten tilbud om arbeid.  Da er det altfor lett å havne tilbake i rusmiljøet, påpeker hun. 

- Mange frivillige og ideelle organisasjoner jobber godt med rehabilitering av rusmisbrukere, Kirkens Bymisjon, Frelsesarmeen og fotballens gatelag for å nevne noen. Disse har også fått økte bevilgninger til sine aktiviteter.

Høyre ønsker å ytterligere redusere ventetid for behandling og bedre overgangen fra behandling til oppfølging.

- Vi vil legge til rette for åpne mottakssentre i de største byene så ruspasienter kan få poliklinisk hjelp eller annen behandling innen 24 timer, sier Ørmen Johnsen i Drammens Tidende.

 

Behandling – ikke bøter i tusenkronersklassen

- Et fortsatt forbud mot bruk og besittelse av narkotika er viktig. Men vi ønsker å endre myndighetenes reaksjon mot personer som tas for bruk og besittelse av narkotika. Fra straff til hjelp, behandling og oppfølging.

Høyre vil overføre ansvaret for oppfølging for bruk og besittelse av illegale rusmidler til eget bruk fra justissektoren til helsesektoren.

- Vi har tro på behandling og rehabilitering og ikke bøter i tusenkronersklassen som en rusmisbruker ikke kan betale. En verdig rusomsorg skal være på brukerens premisser med rask behandling og god rehabilitering i kommunene, sier hun.

 

Les mer om vår helse og omsorgspolitikk her

Les mer om rusomsorg her

Les også: Gledelig ruspolitisk linjeskifte i Høyre