Økt innsats for renere hav

Tina Bru
MILJØ: Tina Bru og Høyre vil øke innsatsen mot forsøpling i hav og på strand. Foto: CF-Wesenberg@kolonihaven.no
Høyre tar miljøutfordringer knyttet til plast på alvor. Landsmøtet ønsker derfor økt innsats for et renere hav og strender.

Historien om Norge er historien om hvordan vi har brukt havet og forvaltet de enorme ressursene som finnes i sjødypet. Vi er en av verdens fremste sjømatnasjoner, vi har forvaltet olje- og gassressursene våre klokt, vi har en moderne handelsflåte som gir oss store inntekter ved å frakte varer miljøvennlig. 

- Vi har levd av havet i dette landet i alle år. Det skal vi gjøre også i fremtiden. Men plastforsøpling og marin forurensing, det er også et globalt problem. Så her gjelder det å finne gode løsninger som vi kan gjennomføre i Norge, men også anerkjenne det globale problemet det er, og også trenger internasjonale rammer rundt dette området, sier Tina Bru.

At sjømaten vår er ren og sunn er Norges fremste konkurransefortrinn i den harde konkurransen om markedsandeler. Vi mener det tilhører forvalteransvaret å beholde en ren kystlinje. Derfor vil Høyre trappe opp innsatsen for renere hav og strender.

Forsøpling av plast

En rapport fra World Economic Forum anslår at det havner 8 millioner tonn plast i havet hvert år. Rapporten anslår en firedobling av plastforsøplingen innen 2050. Da vil det være mer plast enn fisk i havet. Kostnadene ved plastforsøplingen som følge av ødelagt havmiljø, tette avløp og drivhusgassutslipp ved produksjon av plast, er estimert av FNs miljøprogram til å være 40 mrd. USD årlig.

Hvor mye plast som er i omløp, hvor stor andel som er fossil eller fornybar og forholdstall for resirkulering m.m. er i stor utstrekning ukjente størrelser. Det er behov for mer kunnskap om norske forbrukere og norsk næringslivs bruk av plast.

Muligheter for grønn innovasjon

Det er mange miljøutfordringer knyttet til plast. Det trengs løsninger både for redusert forsøpling, økt bruk av resirkulert plast og for reduserte klimagassutslipp knyttet til produksjon av plast. Dette kan gi nye muligheter for innovasjon, nyetablering og grønn vekst. 

Norge har store biomasseressurser som kan skape flere jobber og muligheter for biomasseindustrien i Norge. Det finnes allerede fullgode fossilfrie alternativer til fossil plast. Høye kostnader og et regelverk som ikke premierer fossilfrie løsninger hindrer videre utvikling. Derfor trengs det nye politiske virkemidler for å sikre at fossilfrie plastløsninger kan vinne konkurransen.

Det er et viktig prinsipp i avfallshåndtering at forurenser skal betale. Når det gjelder marin forsøpling settes dette prinsippet under press. Marin forsøpling er et globalt problem som krever internasjonale løsninger. Høyre mener vi trenger strengere internasjonale reguleringer og vil forsterke den internasjonale satsingen.

Høyre vil:

• Styrke arbeidet med plastgjenvinning og gjenbruk for å redusere plastforurensingen.
• Gi kommunene større muligheter til å rydde opp i forsøpling i lokalmiljøet.
• Innføre en tilskuddsordning for vraking av kasserte fritidsbåter.
• Vurdere hvordan bruken av engangsbestikk og engangsemballasje kan reduseres, i samarbeid med bransjen.
• Gjøre det gratis for fiskebåter å levere innsamlet marint avfall til havner.
• Øke tilskuddene til opprydding av marin forsøpling og gjøre tilskuddsordningene mer forutsigbare.
• I større grad la tilskudd til opprydding av marin forsøpling stimulere til utvikling av ny miljøvennlig teknologi og i de statlige ordningene for innovasjon prioritere løsninger mot marin forsøpling.
• Redusere mikroplastutslippene fra blant annet kosmetikk, husholdningsprodukter, dekk og maling, i samarbeid med næringslivet.
• Redusere bruk og utslipp av gummigranulat fra kunstgressbaner. Arbeidet skal skje i tett dialog med idretten.
• Øke pantesatsen på tomflasker. Stadig flere plastflasker er ikke omfattet av dagens panteordning. Vurdere innføring av material-pant for slike flasker.
• Utrede flere produsentansvarsordninger, og starte med fiskeri- og oppdrettsanlegg.
• Ta initiativ til en ny, internasjonal satsing for å forbedre miljøtilstanden i verdens havområder.
• Vurdere vasking av veiene for å hindre avrenning av mikroplast, og finne mulige renseløsninger som kan fange opp mikroplast og andre forurensningsstoffer fra veier.
• Stimulere til utvikling og økt bruk av fossilfri plast gjennom offentlige innkjøp.
• At omfanget av plast, type plast i bruk og grad av resirkulering kartlegges for å få nødvendige bakgrunn for fremtidige politiske mål.
• Løfte avfallsinfrastruktur inn i Norges bistandspolitikk og bilaterale samarbeid med land som har store mangler og som i dag er opphav til en stor del av forsøplingen av havene.
• Vurdere ordninger som gjør det enklere og gratis for frivillige å samle inn søppel som ligger i naturen.
• Gjennomføre EUs emballasjedirektiv, basert på innspill fra bransjen.
• Vurdere ulike tiltak som bidrar til å begrense unødvendig bruk av plastemballasje.
• Iverksette tiltak som stimulerer til opprydning av plast i havet.
• Vurdere å innføre en ny returordning for plaststoffer med lang nedbrytningstid.

Les gjerne mer om vår miljøpolitikk her

Les gjerne hva som blir vedtatt på landsmøtet her