Sier ja til mulighetene i nord

Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen
Statsminister Erna Solberg presenterte fredag nordområdestrategien i Bodø. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen
Regjeringens nordområdestrategi skal bidra til å sikre et fredelig, skapende og bærekraftig nord. Vi tror på Nord-Norge.

Det er viktig å føre en politikk som sikrer en stabil og positiv utvikling i nordområdene og på Svalbard, og hvor Norge samtidig bidrar til en helhetlig, langsiktig og forsvarlig forvaltning av de ressursene som finnes i området.

Derfor lanserer nå regjeringen en egen nordområdestrategi, som ble presentert på Høyres nordområdekonferanse i Bodø fredag.

- Det er optimismen som rår, med skaperkraft, oppfinnsomhet, mot og standhaftighet. Sammen med teknologi og ny kunnskap, gir det oss stadig flere muligheter til å utnytte ressursene våre i nord. For å skape gode bygder og byer, sier statsminister Erna Solberg.

- Derfor la vi frem en offensiv strategi i dag, en strategi for en landsdel i fremgang. For en landsdel hele landet skal være stolte av.

Veier, jernbane og fly

Det bygges veier som aldri før i Nord-Norge. Det utvikles havner, jernbane, og nye og bedre lufthavner.

- Samferdselspolitikk og konkurransekraft er den viktigste nordområdesatsing en kan tenke seg. Derfor har vi også mer enn doblet investeringer på riksveier, påpeker Solberg.

Her er noen av satsingene på samferdsel i nord:

  • I perioden 2014–2016 er det bevilget til sammen om lag 3 mrd. kroner til opprusting og fornying av fylkesveinettet. Nesten 1/3 gått til de tre nordligste fylkene.
  • Årlige riksveiinvesteringer i Nord-Norge er mer enn doblet om man sammenligner perioden 2010-2013 med 2014-2017 (fra 1,3 mrd. kr. til 3,0 mrd. kr. i gjennomsnittlig årlige investeringer).
  • I Nasjonal Transportplan setter vi av 40 milliarder kroner til investeringsprosjekter i Nord-Norge. 17 milliarder i første planperiode.
  • Bodø: Vi har stor tro på prosjektet «Ny by – ny flyplass» her i byen. Vil skape ringvirkninger for hele regionen
  • Nye veier bygges over hele landsdelen – E6 (Helgeland, Sørfold, Kvænangsfjellet), Hålogalandsveien, E8 innfartsveien til Tromsø (Ramsfjord) får 1,45 i statlige midler i den første perioden.
  • Vedlikeholdsetterslepet reduseres.
  • Kaianlegg og farleder fornyes og oppgraderes på Andenes, Røst og Værøy.

Næringsliv og industri

Næringslivet er en viktig satsing i nord. Regjeringen er i mot å påføre næringslivet økte milliardskatter, for å utnytte naturressurser på en klok og bærekraftig måte.

- Det er en formidabel sjømatnæring i nord. En næring som strutter etter å invester og utvikle seg. Vi ønsker å rulle ut løperen for denne næringen. Nord-Norge skal merke at vi har en regjering som mer sier ja til mulighetene, sier Solberg.

- Det er en stolt industrihistorie her - miljøer som har vært dyktige på å utnytte landsdelens rike naturressurser slik som for eksempel prosess- og metallindustri i Rana, fiskeindustribedrifter langs kysten og et marint bioteknologimiljø i Tromsø.

Reiseliv

Reiselivet med vinterturisme har tatt av de siste par årene. I alle de tre nordnorske fylkene utgjør reiselivet mer enn 10 prosent av verdiskapingen i næringslivet på fastlandet.

- Reiseliv er mye viktigere for nordnorsk økonomi enn på landsbasis, der reiseliv utgjør om lag 5 prosent av samlet verdiskaping i privat sektor på fastlandet, sier Solberg.

Olje, gass og energi

Olje- og gassindustrien er Norges desidert største og viktigste næring og har skapt tusenvis av lønnsomme arbeidsplasser i hele Norge – også i nord gjennom blant annet Snøvit og Goliat-utbyggingen.

Siden starten av oljeeventyret har virksomheten bidratt til ufattelige 13 000 milliarder kroner i inntekter til fellesskapet.

- I Barentshavet er vi bare så vidt i gang. Her skal det bores mange spennende brønner i år, og det ventes flere store prosjekter fremover, sier Solberg.

Regjeringens mål er å legge til rette for lønnsom produksjon av olje- og gassressursene i et langsiktig perspektiv.   

Men Nord-Norge er også en fornybar vinner!

- Det er store muligheter for mer fornybar energiproduksjon i Nord. Det investeres mer i fornybar energi nå enn de siste 25 år. Det viser at vår politikk fungerer, og vi skal fortsette satsingen på dette området, også særlig i Nord Norge, påpeker Solberg.

Det er viktig å beholde en fredelig og stabil situasjon med våre naboland og samarbeidspartnere i nord.

- Det har stor betydning for alle oss som er her. Det samme gjelder EØS-avtalen som sikrer oss tilgang til å eksportere varer til våre europeiske naboer, sier Solberg.

Skole og utdanning

Det som er aller viktigst, er en god skole!

- Da vi begynte satsingen, var det rundt 200 lærere i Nordland, Troms og Finnmark som tok videreutdanning. I år er det godt over 700 lærere i de tre nordligste fylkene som får videreutdanning, sier Solberg.

I 2017 vil lærerne i Finnmark prioriteres.

Fraværsgrensen har bidratt til at langt flere elever faktisk møter på skolen. Får vi ned fraværet, så vil frafallet følge etter.

- Fraværet har falt dramatisk her i nord. Det har gått ned med 50 prosent. Det er den største nedgangen blant samtlige fylker.

- Vi vet hvor viktig god utdannelse er. Derfor er det også viktig å utdanne riktig, tilby de som vokser opp her relevante jobber. Og sørge for at flere kommer seg gjennom skoleløpet, sier Erna Solberg.

Les mer om vår nordområdepolitikk her

Les mer om regjeringens strategi her

Les selve strategien her