Nulltoleranse mot mobbing skal inn i loven

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaken og statsminister Erna Solberg vil ha nulltoleranse mot mobbing inn i loven. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen.
Mobbing er et stort samfunnsproblem. Elevundersøkelsen viser at det fortsatt er mange barn som opplever mobbing på skolen, og at de ikke får hjelp når de sier fra. Det ønsker regjeringen å gjøre noe med, og sender ut forslag til lovendringer om skolemiljø.

- Regjeringens mål er at ingen barn skal mobbes. Derfor lovfester vi nulltoleranse mot mobbing. Vi kan rett og slett ikke ha en annen ambisjon enn at alle barn skal være trygge på skolen – alltid. Dette er noe alle som er opptatt av skole må jobbe for, sier statsminister Erna Solberg.

I mars 2015 mottok kunnskapsministeren Djupedalutvalgets rapport som inneholdt forslag til en rekke tiltak i kampen mot mobbing i skolen.  Med utgangspunkt i rapporten og høringer departementet har mottatt sender regjeringen over en rekke lovforslag til behandling i Stortinget for å styrke regelverket mot mobbing.

- Regelverket alene kan ikke løse alle de utfordringene vi står overfor, men det er et viktig verktøy, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Regjeringen foreslår å videreføre elevenes tydelige rett til et trygt og godt skolemiljø, en ny aktivitetsplikt, en ny klageordning og dagbøter til skoleeiere som ikke følger opp.

- Elevens opplevelse av skolemiljøet skal til en hver tid være avgjørende. Det å gi barn en trygg og mobbefri skolehverdag er viktig. En god barndom varer livet ut, avslutter kunnskapsministeren.

Her er hovedpunktene i lovforslaget:

 • Eleven skal fortsatt ha rett til et trygt og godt skolemiljø. Nulltoleranse mot mobbing skal inn i loven.
 • Skolens plikt til å handle i mobbesaker blir skjerpet og konkretisert. Skolen får:
  • Plikt til å følge med
  • Plikt til å gripe inn
  • Plikt til å varsle all mistanke og kjennskap
  • Plikt til å undersøke all mistanke og kjennskap
  • Plikt til å sette inn tiltak når eleven ikke har et trygt og godt skolemiljø
  • Plikten til å sette inn tiltak gjelder helt til eleven har det trygt og godt
 • Skolen må dokumentere hva de gjør i mobbesaker, slik at saken kan overprøves
 • Dagens klageordning blir erstattet med en enklere, raskere og mer brukerorientert håndhevingsordning
 • Fylkesmannen som håndhevingsorgan får myndighet til å vedta hva skolen skal gjøre for å sikre elevens rett. Fylkesmannen blir styrket for å håndtere mobbesaker
 • Elever og foreldra kan klage i mobbesaker, mens kommuner og fylkeskommuner ikke har klagerett
 • Hvis skolen ikke gjør det den skal, kan kommunen få dagbøter
 • Skolen får plikt til å informere elever og foreldre om hvilke rettigheter de har
 • Regelverket mot mobbing skal også virke på skolefritidsordningen og på leksehjelptilbud, i tillegg til på skolen

Høyres skolepolitikk
Vil du vite mer om Høyres skolepoltikk? Da bør du ta en titt på disse sidene: