Sikrer god pleie til barn med særskilt behov

Bente Stein Mathisen
Bente Stein Mathisen er fornøyd med en styrket ordning for pleiepenger. Foto: Bærum bibliotek
Regjeringen forenkler, utvider og gjør pleiepengeordningen mer fleksibel slik at 9000 flere barn kan få mer pleie av mamma og pappa.

Høyre, Frp og Venstre fikk også flertall for å gjøre unntak fra regelverket i særskilte tilfeller.

- Livet vil bli lettere og mer forutsigbart for familier i en vanskelig livssituasjon med den nye ordningen. Samtidig tetter vi et hull i den foreslåtte nye ordningen slik at foreldre ikke kommer i en vanskelig økonomisk situasjon hvis barnet blir alvorlig syk på nytt, sier Bente Stein Mathiesen, sosialpolitisk talsperson i Høyre.

Pleiepengeordningen styrkes

I fjor høst la Høyre og Frp i regjering frem forslag til endringer i pleiepengeordningen, slik at flere foreldre får anledning til å ta vare på sine syke barn. Dette har vært en viktig sak for Høyre, Frp, Krf og Venstre som regjeringen nå leverer på. Nå er utvidelsen av ordningen vedtatt av Stortinget, og vil tre i kraft fra oktober.
- Nåløyet vil ikke lenger være så trangt med de nye reglene; sykdomskravet lempes på, aldersgrensen økes til 18 år og varig syke barn inkluderes i ordningen. Samtidig innføres det en begrensning på maks 1300 dager som innebærer 5 år ved sammenhengende uttak, sier Bente Stein Mathiesen.

Flere får nå rett til pleiepenger. Dette gjelder foreldre til barn med alvorlige og varige sykdommer, barn over 12 år i forbindelse med opphold i helseinstitusjon og barn med behov for kontinuerlig tilsyn og pleie.

Opplever krevende dager
- Dagens ordning er streng, komplisert og lite forutsigbar. Familier med alvorlig syke barn opplever krevende dager og et liv som ofte ikke går opp. En ny og forbedret pleiepengeordning vil gi disse familiene en bedre hverdag, sier Bente Stein Mathiesen.

De foreslåtte endringene er blitt godt mottatt, men mange høringsinstanser har påpekt at det bør åpnes for unntak i regelverket. Høyre har nå få fått vedtatt unntak i regelverket sammen med Frp og Venstre.

- Dette vil være i helt særskilte tilfeller hvor en familie har brukt ordningen i 5 år og barnet på nytt har behov for kontinuerlig tilsyn og pleie på grunn av en livstruende sykdom eller skade, sier Bente Stein Mathiesen.

En utvidelse av ordningen innebærer også mer tid til å forberede og planlegge et samarbeid med kommunen, ut fra om det er en varig/kronisk sykdom, en sykdom som varierer mye eller om det er en sykdom hvor barnet blir friskt etter en tid med behandling.

Fakta om ordningen:
- Pleiepengene fungerer som en «frikjøpsordning» fra foreldrenes jobb. Foreldre som har barn med varige sykdommer eller barn som trenger kontinuerlig tilsyn og pleie kan søke om pleiepenger. Det kommer i tillegg til ordningene omsorgslønn og hjelpestønad.
- Ordningen blir nå mer fleksibel. Pleiepengeordningen vil ha en tidsbegrensning på inntil 1300 dager(5år) pr barn, ved 100 % uttak og nedgang i kompensasjonsgrad til 66 % av tidligere inntekt etter et år, lik ordning som ved sykemelding. For at foreldre med store pleieoppgaver kan kombinere pleiepenger med delvis arbeidsdeltagelse, legges det til rette for en tellemåte med gradert ytelse. Pleiepengeuttak kan graderes ned til 20 prosent uttak, med en maksimal varighet på 10 år. Dersom det tas ut 50 % pleiepenger, kan ytelsen gis for inntil 2600 dager.
- Aldersgrensen økes opp til 18 år for alle grupper. Tidligere var aldersgrensen 12 år.
- Dobbelt så mange kan få støtte. Varig syke barn inkluderes i ordningen. Mindre alvorlig sykdom hos barn vil nå gi rett til pleiepenger, forutsatt behov for kontinuerlig tilsyn og pleie som imidlertid i seg selv indikerer en viss alvorlighetsgrad på sykdommen