Raskere kreftbehandling

Bent Høie pluss eldre kvinne i sykehusseng. Illustrasjon
Helse- og omsorgsminister Bent Høie skriver om raskere kreftbehandling i denne kronikken som sto på trykk i Bergens Tidende.
Det er ikke blitt flere pasienter av pakkeforløpene – dette er pasienter som skulle hatt behandling uansett.

I et innlegg i Bergens Tidene 27. august spør sykehuslege Trude Basso hvem som skal plasseres bak i køen når pakkeforløpene prioriteres. Svaret er at ingen skal plasseres bak i køen. Tvert imot ser vi at ventetidene går ned, og vi skal jobbe for å få dem ytterligere ned.       

Pakkeforløp 

Pakkeforløp gir pasientene raskere og mer forutsigbar oppfølging. Kreftpasienten får en kontaktperson, som hjelper dem å koordinere behandlingen. Behandlingen bygger på standarder som sier hva som bør skje når. 

Erfaringene vi har med pakkeforløp for kreft er gode. Før hørte vi ofte om kreftpasienter som følte seg som kasteballer i systemet. De opplevde lang ventetid og usikkerhet rundt når de skulle få hjelp. Informasjonen kom ofte for sent, og det var også stor variasjon i behandlingstilbudet. Dette hører vi ikke om like ofte lenger. 

Pakkeforløpene gir mindre forskjellsbehandling, og forutsigbarheten gjør samarbeid mellom de ulike leddene lettere. Pakkeforløpene skaper større trygghet for pasienten. Dette ønsker vi for flere pasientgrupper, og vi vil derfor utvide pakkeforløpene til å gjelde rus og psykisk helse, samt helt nye pakkeforløp for utmattelsessykdommer, smerte-, muskel- og skjelettlidelser. 

Raskere behandling

Det er ikke blitt flere pasienter av pakkeforløpene – dette er pasienter som skulle hatt behandling uansett. At de behandles raskere fordi vi har organisert oss bedre, vil være en fordel for alle. På sikt forventer vi at pakkeforløpene på kreft kan være ressursbesparende. 

Basso påpeker at politikk er å prioritere, og vi prioriterer sykehusene. Vi har lagt til rette for høyere vekst i pasientbehandlingen i våre fire budsjetter, enn det de rødgrønne klarte på sine åtte. 

Men det prioriteres også hver eneste dag ute i sykehusene. For å sikre rettferdig prioritering, har vi et sett med prinsipper som skal gjelde. Nytte, ressurser og alvorlighet tas alltid hensyn til. I tillegg har vi kravet om at all pasientbehandling skal være faglig forsvarlig. 

Hvis det viser seg at de gode resultatene med pakkeforløpene går på bekostning av andre pasienter, er det selvsagt noe vi må se nærmere på. Derfor skal pakkeforløpene evalueres. 

Men enn så lenge ønsker vi å gjøre mer av det vi ser går bra, og legge til rette for at flere pasienter får rask og forutsigbar behandling.

 

Les gjerne også: Raskere kreftbehandling og bruk av nye behandlingsmetoder mot kreft her

Les gjerne også: Hele innlegget i Bergens Tidende her

Les gjerne mer om Høyres politikk om kreftbehandling her