Styrker arbeidsplasser og velferdssamfunnet

Nikolai Astrup talestol
Mandag 4. desember ble statsbudsjettet for 2018 vedtatt, her ved saksordfører Nikolai Astrup. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen
Statsbudsjettet for 2018 sikrer økonomisk vekst, flere i jobb, et bærekraftig velferdssamfunn, og økt satsing på forskning og utdanning, vei og bane, helsetjenester og velferd i kommunene.

- Statsbudsjettet for 2018 skal legge til rette for vekst og verdiskapning, nye jobber, flere i jobb og et bærekraftig og trygt velferdssamfunn som løfter dem som trenger vår felles hjelp, sa leder i Stortingets finanskomité, Nikolai Astrup (H) i finansdebatten mandag 4. desember hvor statsbudsjettet for 2018 ble vedtatt.

- Helsekøene og ventetidene skal videre ned. Antall pasientbehandlinger skal videre opp, la han til.

- Det går bedre

Statsminister Erna Solberg fokuserte på arbeidsplasser og velferd i sitt innlegg.

- Flere i jobb og flere som jobber lenger er det absolutt viktigste for å sikre et bærekraftig velferdssamfunn. Derfor skal flere kvalifiseres til jobb. Jobbene må være lønnsomme og grønne, det styrker den økonomiske bærekraften og det styrker den klimamessige bærekraften. Og ikke minst, det styrker den sosiale bærekraften. Fordi flere føler at de deltar, at de er en del av samfunnet,  at de har noe meningsfylt å gå til. Det vil også gi færre fattige og mindre forskjeller, sier Solberg, som også peker på behov for omstillinger i arbeidsmarkedet. 

Nikolai Astrup peker på at vi går lysere tider i møte:

- Pilene peker i riktige retninger flere steder. Arbeidsledigheten går ned. Det skapes flere jobber, flere kommer i jobb og den økonomiske veksten er tilbake. Det er godt nytt, sier Astrup, før han legger til at det gjør at dette budsjettet er strammere enn de foregående. Når økonomien skyter fart er det også nødvendig å trå lettere på gasspedalen i budsjettpolitikken.

Klimapolitikk

Budsjettet viderefører hovedprofilen fra regjeringens fremlegg, men inneholder en ytterligere styrking av gründerpolitikken, klimapolitikken og den sosiale profilen. Dette er 9. budsjettet på rad de fire partiene er blitt enige.

- I forhandlingene har vi blant annet blitt enig om å gi ytterligere lettelser i opsjonsbeskatningen for gründere, etter- og videreutdanning av lærere, styrking av skolehelsetjenesten og vedlikehold av jernbane. Dette er områder som også mange Høyre-velgere vil glede seg over, sier Astrup

Et stramt budsjett

Neste års statsbudsjett blir likevel stramt, og oljepengebruken vil fortsatt være moderat. De totale rammene er ikke endret i forhandlingene med sentrumspartiene.

- Høyres viktigste prosjekt er å sikre et bærekraftig og trygt velferdssamfunn. Det krever ikke minst at vi holder igjen på pengebruken. Budsjettenigheten sikrer dette. De nye satsingene er finansiert gjennom omprioriteringer og avgifter begrunnet i miljø- eller helsehensyn, sier Astrup.

Les hele budsjettenigheten mellom H, FrP, Venstre og KrF her.

Les mer om "enighet om statsbudsjettet 2018" her

10 viktige punkter fra budsjettenigheten

  1. Det flyttes totalt på over 6,5 milliarder kroner
  2. Maskinskatten skal fases ut, men kommunene skal kompenseres
  3. Det innføres en lærernorm på grunnskolenivå som fases inn frem mot høsten 2019. Normen skal evalueres underveis. Kompetanse- og karakterkravene som er innført ligger fast.
  4. Dagpengeordningen beholdes i hovedsak som i dag, men det er enighet om at arbeidslinjen i dagpengeordningen skal styrkes.
  5. Det er satt av mer penger til helsesøstre og spesialisthelsetjenesten
  6. Klimaprofilen styrkes gjennom belønningsordningen for kollektivtransport, 450 millioner mer til drift og vedlikehold av jernbane og 100 millioner mer til ENOVA.
  7. Det settes av 200 millioner kroner til videreutdanning av lærere
  8. Gründere får en bedre opsjonsbeskatningsordning, ved at maksimal opsjonsfordel økes fra 30 000 til 500 000 kroner
  9. Politidistriktene styrkes ytterligere med i overkant av 100 millioner.
  10. Viktigste innsparinger er økt avbyråkratiseringsreform med 0,2 prosentpoeng, hvorav sykehus skjermes. NRK inkluderes i kuttet. Engangsavgiften økes, og avgiften på sjokolade, sukker og avgift på alkoholfri drikke heves.