Ti punkter for å få flere unge i jobb

Erna Solberg og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen besøker skole. Foto.
Høyre vil gi ekstra hjelp til ungdom som sliter med å komme seg inn i arbeidslivet
Her er ti tiltak Høyre vil gjennomføre for å få flere unge ut i jobb

Selv om arbeidsledigheten er på vei ned og veksten i norsk økonomi er på vei opp, så er det fortsatt mange unge under 30 år som står utenfor arbeidslivet. Høyre vil gi ekstra hjelp til ungdom som sliter med å komme seg inn i arbeidslivet slik at de blir arbeidstagere og ikke trygdemottakere.

1. Tidlig innsats i grunnskolen for å hindre frafall
Høyre vil satse mer på tidlig innsats fra 1. til 4. klasse og prioritere at alle elever skal ha lært å lese, skrive og regne. Vi vil Innføre plikt for skolene til å gi ekstra oppfølging til elever som strever med lesing, skriving og regning. Kommuner og fylkeskommuner med vedvarende svake skoleresultater skal bli pålagt bistand fra et nasjonalt veilederkorps.

2. Styrke yrkesfagopplæringen
Norge trenger flere faglærte. Høyre vil arbeide for at flere skal søke og fullføre yrkesfag blant annet gjennom å legge til rette for flere læreplasser og gjøre yrkesfagene mindre teoretiske.
     
3. Opprette flere studieplasser
Høyre har i regjering opprettet mer enn 9.400 nye studieplasser. I den neste stortingsperioden vil vi blant annet opprette flere studieplasser innenfor digitalisering, informasjonsteknologi og andre IKT-fag.

4. Ungdomsinnsats over hele landet
Arbeidssøkende ungdom under 30 år som ikke er i jobb, utdanning eller annen aktivitet skal få et yrkesrettet tilbud innen åtte uker. Hovedinnsatsen er individuelt tilpasset arbeidsrettet oppfølging og vi skal ansette flere som skal følge opp ungdommene tettere.

5. Beholde og videreutvikle aktivitetsplikten for sosialhjelpsmottagere under år
Dette er et tiltak for å styrke den enkeltes muligheter for å komme i arbeid og bli selvforsørget for å hindre at unge forblir passive stønadsmottakere. Aktivitetsplikten reduserer antall unge sosialhjelpsmottagere og øker sannsynligheten for at de som søkte sosialhjelp i stedet blir sysselsatt. 

6. Flere ungdomsteam og egne ungdomskontakter i NAV
Høyre vil arbeide for at NAV etablerer flere ungdomsteam og ungdomskontakter som har fokus på å hjelpe unge ut i jobb.

7. Innføre Jobbresept over hele landet
Høyre vil innføre IPS, såkalt jobbresept over hele landet. Dette er et tiltak hvor arbeid er en del av behandlingen for å hjelpe unge som sliter med psykiske og/eller med å komme seg i arbeid

8. Forsøk med NAV-veiledere i videregående skoler
Dette er et tiltak hvor arbeid er en del av behandlingen for å hjelpe unge som sliter med psykiske og/eller med å komme seg i arbeid.

9. Økt bruk av midlertidig lønnstilskudd
Bedrifter kan søke det offentlige om å få dekket deler av lønnen når de ansetter ungdom som sliter med å komme i jobb. Høyre vil øke bruken av lønnstilskudd.

10. Videreføre toårig opplæringstiltak i grunnleggende ferdigheter
Høyre har i regjering innført et toårig opplæringstiltak myntet på de med svake grunnleggende ferdigheter, som har størst problemer på arbeidsmarkedet. Personer under 30 år uten fullført videregående opplæring med behov for arbeidsrettet bistand prioriteres.  Dette er individuelt tilrettelagt opplæring med mål om å oppnå formelle kvalifikasjoner som vitnemål, praksisbrev, kompetansebevis eller fagbrev.

 

Les mer om vår arbeidspolitikk her

Les mer om vår skolepolitikk her