Nulltoleranse mot mobbing

Henrik Asheim. Foto.
- Ingen barn skal oppleve mobbing i Norge. Det å gi barn en trygg og god barndom og oppvekst er det viktigste forebyggende tiltaket vi har, sier kunnskapsministeren. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen
Mobbing er et stort samfunnsproblem. Ingen barn skal oppleve mobbing i Norge. Vi kan ikke ha et annet mål enn det, og vi må jobbe hardt for å nå det.

Årets førsteklassinger er første kull som starter sin skolegang med en helt ny mobbelov som styrker elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø. 

 - Ingen barn skal oppleve mobbing i Norge. Det å gi barn en trygg og god barndom og oppvekst er det viktigste forebyggende tiltaket vi har. De nye reglene setter elevene i sentrum. Det nye systemet er mer barnevennlig, raskere og enklere enn dagens, sier kunnskapsminister Henrik Asheim.

Tidlig innsats og kompetanseheving

Økt kompetanse skal forbedre evnen til å forebygge og håndtere mobbing. De som har de største problemene med mobbing skal få ekstern bistand først i tillegg til å få mer støtte og veiledning enn andre. Med dette blir det en mer målrettet innsats for å styrke kompetansen.

For å starte tidlig har vi derfor valgt å inkludere barnehagene. Kompetansearbeidet startet opp allerede høsten 2016, og kommuner, skoler og barnehager over hele landet deltar nå i satsingen. Vi har også styrket Barneombudets kapasitet til å gi råd og støtte til familier som står i vanskelige mobbesaker og har mer enn doblet bevilgningen til dette.

- Det er helt avgjørende å styrke de voksnes kompetanse i barnehagen, skolen og kommunen. Det er viktig at barn og deres familier får den hjelpen de trenger i en vanskelig situasjon, fortsetter Asheim.

Barns rettigheter

Vi er avhengig av å ha et regelverk som virker. Det betyr ikke at regelverk og regelendringer er det eneste tiltaket vi skal ha mot mobbing i skolen. Det er flere nødvendige og viktige endringer Stortinget nå har gjort. Vi får en tydelig nulltoleranse mot mobbing, vi innfører en aktivitetsplikt i mobbesaker og vi styrker elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø, for å nevne noe.

- En god barndom varer livet ut. Det gjør også det motsatte. Vi som politikere kan lage lover og regler for å sikre at barns rettigheter ivaretas, men det er hver enkelt skole som må jobbe grundig og kontinuerlig hver dag for å forebygge og fange opp mobbing, avslutter Asheim.

Hovedtrekk fra den nye loven:

  • Tydelig nulltoleranse mot mobbing, vold, trakassering, diskriminering og annet krenking
  • Styrker elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø
  • Elevenes opplevelse av skolemiljøet skal til en hver tid være avgjørende, ingen voksne skal overprøve eleven eller fortelle eleven hva han eller hun må tåle
  • Innfører en ny aktivitetsplikt som skal sikre at skolene handler raskt og riktig når en elev ikke har det bra
  • Skjerpet aktivitetsplikt når det er en voksen på skolen som krenker elever
  • Fornyet og forbedret klageordning. Fylkesmannen forblir klageinstans og skal også drive oppfølging og kontroll av skoleeiere
  • Mulighet for dagbøter til skoleeiere som ikke følger opp vedtak om hva de skal gjøre for å sikre elevene
  • Informasjonsplikt for skolen til både elever og foreldre
  • Oppreisningsordning skal utredes

Høyres skolepolitikk:

Vil du vite mer om høyres skolepolitikk? Ta en tur innom disse sidene: