Økt innsats for unge utenfor skole- og arbeidsliv

Klasserom - Getty
Utdanning er en viktig nøkkel for å sikre flere unge i arbeid. Foto: illustrasjon
Høyre mener det viktigste for å redusere andelen unge utenfor arbeidslivet, er å sørge for at flere fullfører utdanningen.

Arbeidsledigheten blant ungdom er for høy og andelen unge sysselsatte faller. Samtidig vokser behovet for fagarbeidere. Sannsynligheten for å bli stående varig utenfor arbeidslivet øker for hver dag som tilbringes i utenforskapet.

Høyre mener det viktigste for å redusere andelen unge utenfor arbeidslivet, er å sørge for at flere fullfører utdanningen. Vi vil derfor fortsette å legge til rette for tidlig innsats i skolen, alternative opplæringsløp i videregående og høyere gjennomføringsgrad, særlig innenfor yrkesfagene. 

Mange vil få muligheter i arbeidslivet med et kompetanseløft. Flere må derfor få hjelp til å få fagbrev. Økningen av lærlingtilskuddet skal fortsette, til det ligger på samme nivå som kostnaden for en yrkesfaglig skoleplass. Offentlig sektor skal også sikre flere lærlingplasser.

Årsakene til ledighet blant unge er ofte sammensatte og svært individuelle. Det er derfor viktig å ha målrettede tiltak til den enkelte ledige. Her er tiltak landsmøtet 2017 vedtok:

  • Ungdom som sliter må få hjelp, samtidig som de får muligheten til å utnytte arbeidsevnen sin. 
  • Flest mulig må hjelpes fra trygd og helserelaterte ytelser til arbeid eller utdanning. 
  • Høyre vil fortsette satsingen på flere tiltaksplasser for unge, mer tilpasset og koordinert oppfølging fra NAV, øke bruken av lønnstilskudd og gjøre endringer i arbeidsavklaringsordningen (AAP). 
  • Høyre vil ha tettere oppfølging fra NAV for unge med psykiske helseutfordringer og sørge for at ungdom i større grad får bistand til kompetansehevende tiltak. Ungdomsinnsatsen for å sikre unge i aktivitet skal utvides til å gjelde hele landet. 
  • Høyre vil fortsatt ha et fleksibelt arbeidsliv som åpner dører for unge inn i arbeidsmarkedet. 


Les mer om vår politikk på området her

Les mer om å styrke det sosiale sikkerhetsnettet her

Les mer om vår skolepolitikk her