25 gode Høyre-saker fra regjeringsplattformen

Finansminister Siv Jensen, statsminister Erna Solberg og partileder i Venstre Trine Skei Grande på Jeløy Radio.
Siv Jensen, Erna Solberg og Trine Skei Grande på Jeløy Radio i forbindelse med fremleggelse av ny regjeringsplattform søndag 14. januar. Foto: Cecilie Victoria Jensen.
Søndag la den blågrønne regjeringen frem en ny politisk plattform. Her er 25 saker Høyre gikk til valg på og som nå blir satt ut i live.

Hele regjeringsplattfomen kan du lese her.

 • Mer tidlig innsats i skolen: Regjeringen vil prioritere tidlig innsats fra 1. til 4. klasse, og ha som mål at ingen elever skal gå ut av grunnskolen uten å ha lært å lese, skrive og regne skikkelig. Dette innebærer en plikt for skolene til å gi ekstra oppfølging til elever som strever med lesing, skriving og regning.
 • En skole tilpasset hver enkelt elev: Regjeringen vil gjennomføre fornyelsen av Kunnskapsløftet og sikre mer dybdelæring, relevant innhold, forenkling, tydeligere prioriteringer og bedre sammenheng mellom fagene i læreplanene. lere og bedre lærere: Regjeringen vil ha som mål at alle lærere skal ha fordyping i fagene de underviser i. Vi skal gjennomføre en offensiv satsing sammen med utdanningssektoren for å rekruttere flere lærere fra andre yrker og vi skal fortsette den kraftige satsingen på etter- og videreutdanning og utvide videreutdanningstilbudet til flere fag.
 • Fritt skolevalg i alle fylker: Regjeringen vil innføre fritt skolevalg i alle fylker, slik at elevene kan bestemme selv hvor de vil gå på skole.
 • Flere lærlingplasser og fagarbeidere: Regjeringen vil åpne for flere tilpassede utdanningsløp, som vekslingsmodeller, praksisbrev og lærekandidatordningen. Vi skal fortsette arbeidet med å skaffe flere læreplasser, blant annet gjennom å bedre de økonomiske ordningene, stille klare krav til det offentlige om å ta inn lærlinger og jobbe sammen med fylkeskommuner og arbeidslivet. Vi skal også stille krav om at alle statlige etater og underliggende virksomheter skal ha lærlinger.
 • Bygge mer vei og bane raskere: Regjeringen vil legge til grunn ambisjonene i Nasjonal Transportplan 2018-2029.
 • Aktivitetsplikt for enda flere: Regjeringen vil utrede et system med fast aktivitetsplikt, arbeid for trygd eller sosiale ytelser for unge som står i fare for å falle permanent ut av arbeidslivet.
 • Kompetansereform i arbeidslivet: Regjeringen vil utarbeide og igangsette en kompetansereform for at ingen skal gå ut på dato.
 • Flere i arbeid: Regjeringen vil sette mål om at minst 5 prosent av nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller «hull i CV-en».
 • Flere jobber i distriktene: Regjeringen vil arbeide med lokalisering av statlige arbeidsplasser i hele landet skal fortsette, for å bidra til sterke arbeidsmarked og kompetansemiljø også utenfor de store byene.
 • Flere politifolk i gatene: Regjeringen vil arbeide for å nå målet om 2 politifolk per 1 000 innbyggere innen 2020. Vi vil også åpne for å gi punktbevæpning på sårbare steder etter risiko- og sårbarhetsanalyse.
 • Lavere og enklere skatt: Regjeringen vil forbedre skattesystemet ved å redusere skattesatser og gjennomgå skattefradrag som har liten tilknytning til inntekt og arbeid med sikte på forenkling.
 • Lavere eiendomsskatt: Regjeringen vil at kommunenes mulighet til å kreve inn eiendomsskatt reduseres ved å sette ned maksimal eiendomsskattesats med minimum 2 promille for boliger og fritidsboliger.
 • Kommunereformen fortsetter: Kommunereformen skal fortsette, og regionreformen skal gjennomføres. Regjeringen vil overføre oppgaver, makt og ansvar fra statlige myndigheter til lokale folkevalgte.
 • Mer effektiv offentlig sektor: Regjeringen vil øke produktiviteten gjennom strukturreformer som styrker næringslivets vekstmuligheter og tiltak for å effektivisere offentlig sektor. Vi skal gjennomføre tiltak som bidrar til å forenkle og avbyråkratisere arbeidet i og mellom departementene, direktoratene og etatene.
 • Fjerne tidstyver i næringslivet: Regjeringen vil fortsette å redusere næringslivets kostnader ved å forenkle rapportering, lover og regler. Målet er reduserte kostnader på 10 milliarder kroner i perioden 2017-2021.
 • Styrke helsestasjonene og skolehelsetjenesten: Regjeringen vil fortsette satsingen på en tverrfaglig helsestasjons- og skolehelsetjeneste som skal sørge for god tilgang på hjelp og støtte til barn og unge. I tillegg vil vi legge til rette for tilgang til psykolog i alle kommuner.
 • Raskere behandling: Regjeringen vil redusere ventetiden ytterligere før oppstart av behandling eller utredning, og underveis i behandlingsforløpet. Vi skal utvikle og innføre pakkeforløp for flere lidelser, herunder pakkeforløp for hjerneslag, smertebehandling, utmattelse, muskel- og skjelettlidelser, rus, psykisk helsevern og egne pakkeforløp for «kreftpasienter hjem».
 • Bedre behandling for kreftpasienter: Regjeringen vil gi flere kreftpasienter og andre med alvorlig sykdom tilgang til utprøvende behandling.
 • Fritt behandlingsvalg til flere: Regjeringen vil utvide fritt behandlingsvalg til nye områder.
 • Hjelpe, ikke straffe rusavhengige: Regjeringen vil gjennomføre en rusreform for å sikre et bedre tilbud til rusavhengige, der ansvaret for samfunnets reaksjon på bruk og besittelse av illegale rusmidler til egen bruk overføres fra justissektoren til helsetjenesten. Vi vil nedsette et offentlig utvalg som forbereder gjennomføring av denne reformen.
 • Flere barnevernsbarn skal få hjelp: Regjeringen vil styrke retten til ettervern for barnehjemsbarn i barnevernet.
 • Nå klimamålene: Regjeringen vil kutte norske klimautslipp med 40 prosent i ikke-kvotepliktig sektor i samarbeid med EU. Vi skal sørge for innfasing av ny teknologi, teknologiutvikling og CO2-prising vil være hovedvirkemidler for å oppnå dette målet.
 • Til kamp mot plast i havet: Regjeringen vil forsterke og profesjonalisere innsatsen mot marin forsøpling, ved blant annet å øke støtten til ulike former for oppryddingstiltak. Vi skal ha en offensiv strategi mot marin forsøpling og spredning av mikroplast nasjonalt og internasjonalt.
 • Styrke forsvaret og beredskapen: Regjeringen vil fortsette med en reell styrking av Forsvaret og sikre balanse mellom oppgaver, struktur og økonomi. I tråd med enigheten fra NATO-toppmøtet i Cardiff har regjeringen som mål å øke forsvarsbudsjettene i retning av å nå to-prosentmålet på sikt.

Se pressekonferanse fra Jeløya Radio med Erna Solberg, Siv Jensen og Trine Skei Grande:

Artikkelen fortsetter under videoen.

Se også disse sakene: