Enighet om EUs tredje energimarkedspakke

Enighet om EUs tredje energipakke.
Per Espen Stoknes (MDG), Ketil Kjenseth (V), Tina Bru (H), Espen Barth Eide (Ap) og Terje Halleland (FrP) markerer enighet om EUs tredje energimarkedspakke. Foto: Cecilie Victoria Jensen.
Høyre inngikk tirsdag i et bredt forlik med Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Venstre og Miljøpartiet De Grønne om EUs tredje energimarkedspakke.

Et bredt flertall i Stortinget stiller seg nå bak tilslutning til EUs tredje energimarkedspakke.

- Dette er en sak av nasjonal betydning, og det er derfor særdeles viktig med en svært bred forankring i Stortinget, sier Tina Bru i Stortingets energi- og miljøkomité.

- Gjennom avtalen sikrer vi trygg og forutsigbar tilgang til strøm for norsk næringsliv og forbrukere, samtidig som vi bidrar med vår fornybare kraft og naturgass inn på det europeiske markedet. Der er vi nå med på å akselerere overgangen fra forurensende kull til ren, fornybar energi, og slik kutter vi utslipp i Europa samtidig som vi sikrer norsk næringsliv og skaper verdier for våre lokalsamfunn.

Avtalen innebærer blant annet:

  • Det offentlige eierskap til norske vannkraftressurser skal ligge fast, og i tråd med langvarig rettspraksis skal minst to tredjedeler være offentlig eid.
  • Norske myndigheter skal ha full styring og kontroll over alle avgjørelser med betydning for energisikkerheten i Norge, herunder avgjørelser knyttet til industri og utkobling av kraft.
  • Beslutninger om eventuelle nye utenlandskabler skal fortsatt være en beslutning fullt og helt fattet av norske myndigheter. Eventuelle nye kabler skal være samfunnsøkonomisk lønnsomme.
  • Statnett skal eie og drive alle framtidige mellomlandsforbindelser. Dette tas inn i energiloven.
  • Den nye reguleringsmyndigheten (RME) opprettes, dens oppgaver avgrenses til å oppfylle direktivets minimumskrav. Den overordnede myndigheten til å utforme og vedta forskrifter og utarbeide lover skal fortsatt ligge i departementet (OED) og direktoratet (NVE).

- Det er ingen tvil om at eierskapet til både vannkraft og olje- og gassressurser ligger til det norske folk og også i fremtiden skal forvaltes til det beste for allmenheten. Over 90 prosent av norsk vannkraftproduksjon er i dag eid av kommuner, fylkeskommuner og staten, påpeker Tina Bru.

- Vi har vært med på, etter krav fra Arbeiderpartiet, å endre energiloven slik at bare Statnett kan eie og drifte mellomlandsforbindelser. For oss har det vært viktig å sørge for at konsesjonsprosessen rundt NorthConnect kabelen får gå som planlagt slik at lovendringen ikke får en tilbakevirkende kraft på en pågående konsesjonsprosess. Da vi fikk gjennomslag for dette kunne vi være med på lovendringene som Arbeiderpartiet ønsket. For oss har det vært viktig å jobbe for og sørge for stabile og trygge rammer for næringslivet, sier Tina Bru.

Acer
Når det gjelder konsesjoner til strømnett og kraftverk, gjelder fortsatt norsk regelverk uavhengig av virksomheten til ACER. Visse forhold knyttet til ev. finansiering av overføringsforbindelser mellom land reguleres av den såkalte infrastrukturforordningen. Den er ikke del av EØS-avtalen i dag. Samarbeidsorganet for reguleringsmyndigheter, Acer, får ikke vedtaksmyndighet over norske energiselskaper eller norsk energipolitikk.

Selv om Norge tar del i et mer harmonisert regelverk for energimarkedene gjennom EØS-avtalen, har vi fortsatt suverenitet med styring og kontroll over disponeringen av våre unike energiressurser og utformingen av vår nasjonale energipolitikk, avslutter Tina Bru.

Se også disse sakene: