Fem spørsmål og svar om tannhelse

Tannhelse
Det er sammenheng mellom det å ta vare på egne tenner og å ha friske tenner. Høyre vil øke tannhelsestøtten til de mest utsatte.
Høyre vil prioritere de med størst behov for støtte til tannhelse. Derfor øker vi tannhelsestøtten til ofre for overgrep, tortur og odontofobi med 10 millioner kroner.

God tannhelse i Norge

Hvorfor vil Høyre at tannhelse skal finansieres slik som i dag?

Vi har god tannhelse i Norge. Høyre mener dette viser at folk ser en nær sammenheng mellom det å ta vare på egne tenner og det å ha gode resultater i form av friske tenner. 

Derfor bør vi i hovedsak videreføre dagens system, men samtidig sikre oss at de som har diagnoser som fører til store tannhelseutgifter eller ikke er i stand til å ta vare på tennene sine, får bedre støtteordninger.

Det er viktig for oss å utjevne de sosiale ulikhetene innen tannhelse. Derfor har vi styrket tilbudet til sårbare grupper og de med størst behov.

Rettighetene bevares og noen får mer

Kutter regjeringen i tannhelse?
Nei. De siste årene har vi brukt mer penger på stønad til tannbehandling gjennom Folketrygden. Vi vil at rettighetene skal bevares, og styrker tilbudet til mennesker som har vært utsatt for overgrep og tortur, og de som har odontofobi (angst for tannbehandling). Støtteordningen for flere tannhelsediagnoser videreføres og vi øker støttebeløpet med 1,7 %. Dette er en økning, men ikke like høy som den generelle prisveksten i samfunnet. Pengene vi sparer kan brukes på andre gode formål. Noen kaller det et kutt, men endringene vil ikke påvirke tilbudet til dem som trenger tannhelsetjenester.

Flere får støtte

Har færre fått støtte til tannbehandling de siste årene?
Nei, faktisk har flere fått støtte til tannbehandling de siste årene, og utbetalingene har økt. Høyre er opptatt av å ha gode støtteordninger for sårbare grupper. Fra 2013-2017 økte utbetalingene med 450 millioner kroner. Det er over 141 000 flere mennesker som har fått støtte i 2017 sammenlignet med 2013.

Holder prisene nede

Hvorfor økes ikke støtten til tannhelse i tråd med den generelle prisveksten i samfunnet?
Tannleger står fritt til å bestemme prisen på sine egne tjenester. Høyre vil ikke at folketrygdens takster skal drive prisene opp. Dersom vi skrur takstene opp like mye som ordinær prisvekst, vil tannlegene få incentiv til å øke prisen like mye. Det kunne ha gitt enda dyrere tannlegetjenester i Norge. Derfor øker vi støtten til tannbehandling litt mindre enn prisveksten i samfunnet for øvrig.

Takstbeløpene for stønad til kliniske og radiologiske undersøkelser har de siste årene økt mer enn det som er faglig begrunnet. Derfor foreslår vi å redusere takstene for disse undersøkelsene med 5 % i snitt. I tillegg foreslås det å fjerne takst 604f ved behandlingskontroller ved tannregulering fordi den ikke er nødvendig.

I følge Forbrukerrådets elektroniske prisportal hvakostertannlegen.no har prisene i det private tannlegemarkedet økt med 2,6 % for de mest vanligste behandlingsformene mellom 2014-2017. Det er grunn til å anta at vår tannhelsepolitikk har bidratt til at prisveksten ikke har vært høyere. 

De med størst behov får hjelp

Hvem får støtte til tannhelse?
Folketrygdloven § 5-6 gir rett til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege ved flere tilfeller:

 1. Sjelden medisinsk tilstand
 2. Leppe-kjeve-ganespalte
 3. Svulster i munnhulen, tilgrensende vev eller hoderegionen for øvrig
 4. Infeksjonsforebyggende tannbehandling ved særlige medisinske tilstander
 5. Sykdommer og anomalier i munn og kjeve
 6. Periodontitt
 7. Tannutviklingsforstyrrelser
 8. Bittanomalier
 9. Patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon/erosjon
 10. Hyposalivasjon
 11. Allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer
 12. Tannskade ved godkjent yrkesskade
 13. Tannskade ved ulykke, som ikke er yrkesskade
 14. Sterkt nedsatt evne til egenomsorg hos personer som har varig sykdom eller varig
  nedsatt funksjonsevne
 15. Helt eller delvis tanntap, uten egne tenner i underkjeven

I tillegg får personer med rusmiddelavhengighet som er under kommunal rusomsorg og deltakere i LAR-behandling tannbehandling dekket av fylkeskommunen. Personer med odontofobi, og de som har vært utsatt for overgrep eller tortur får også dekket behandling av fylkeskommunen, og til dette foreslår vi å gi ytterligere 10 millioner kroner i 2019.