Ingen klimaløsning uten EU

Lyskart over Europa
EU er verdensledende på klima og miljø. I 2014 vedtok EU et mål om å redusere utslippene med minst 40 % fra 1990-nivået innen 2030, og de er allerede på god vei til å nå 20 % kutt i klimagassutslipp innen 2020. Norge deltar i dette klimasamarbeidet som følge av EØS-avtalen.

Norge har aldri hatt så offensive mål for utslippskutt som det vi har nå, men disse ambisiøse målene ville ikke vært mulig å gjennomføre uten samarbeidet med EU. Miljøsamarbeidet er nedfelt i EØS-avtalen, og med det følger regler for luftforurensning, vann, avfall og kjemikalier, for å nevne noe.

EØS-avtalen gir oss også tilgang til EUs kvotehandelssystem. Det gjør at vi kan gjennomføre enkelte av våre egne klimaforpliktelser i utlandet, og hjelpe andre land med å nå sine mål for utslippskutt. Dette gjelder også forpliktelser til energieffektivisering, energisparing, og regulering av energi- og klimakvaliteten i ulike produkter. Norge deltar også i Det europeiske miljøbyrået (EEA) i København. EEA produserer oversikter over miljøstatus i Europa, som igjen brukes til å utforme god og kunnskapsbasert klima- og miljøpolitikk.

Det er viktig for Norge at vi bevarer EØS-avtalen og fortsetter å være en del av EUs miljøsatsing. Klimautfordringene er globale, og for at et lite land som Norge skal kunne bidra effektivt er vi nødt til å samarbeide med andre land. EU er den mest naturlige samarbeidspartneren vår i dette arbeidet, spesielt når USA velger å trekke seg fra internasjonale klimaforpliktelser. EØS-avtalen er helt avgjørende for Norge og Norges klimamål.

Les mer om Høyres miljøpolitikk