Til kamp for biene!

Tegnet bie med godt humør
Regjeringen tar den negative utviklingen for pollinerende insekter på største alvor. Derfor ble det denne uken lansert en pollinatorstrategi for å sikre levedyktige bestander av villbier og andre pollinerende innsekter. 

Det skjer en nedgang i mangfoldet og utbredelsen av pollinerende insekter i store deler av verden. Av bier og humler i Norge, er 30 % ført opp på Norsk rødliste for arter som er truet eller nær truet. Andre pollinerende insekter er for eksempel sommerfugler, biller og fluer. Av alle pollinerende insekter som er vurdert, er 25 % ført opp på Norsk rødliste, og av disse er 16 % klassifisert som «truet». Dette er et stort problem, fordi pollinerende insekter er helt avgjørende for økosystemet og matproduksjonen. Pollinering skjer når et insekt bestøver planter med pollenkorn, slik at planten kan sette frø.  

– Mykje av den maten vi sett på bordet er avhengig av pollinering, og det er difor viktig for verdas matproduksjon at vi tek vare på dei pollinerande insekta. Alle som forvaltar eit areal kan gjere tilhøva betre for humler, bier og andre insekt, anten det er bønder, dei som steller parkane i byen eller dei som har ein hage. Med denne strategien ønskjer vi å få fleire med i ein koordinert nasjonal innsats for dei pollinerande insekta våre, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

Regjeringen har utpekt tre fokusområder for strategien: kunnskapsutvikling, sikre gode leveområder for pollinerende innsekter, og formidling. Et viktig formål med strategien er å etablere felles mål og innsatsområder for en koordinert nasjonal innsats på tvers av aktører, forvaltingsnivå og sektorer. Strategien kan bidra til å styrke kunnskapsgrunnlaget og målrette etablerte tiltak, og til å identifisere og iverksette nye tiltak som er nødvendige for å sikre pollinatorenes levekår i et langsiktig perspektiv. Åtte ministre har signert strategien.

For å stimulere til økt samarbeid og oppfølging skal Miljødirektoratet lede et samarbeidsforum for alle relevante aktører – et pollinatorforum. Miljødirektoratet får også ansvar for å utarbeide en tiltaksplan i løpet av 2019. Planen skal samle og følge opp konkrete tiltak som hver sektor skal gjennomføre.

– I dag er en tredel av villbiene utrydningstruet. Villbiedøden har fått økt oppmerksomhet de siste årene, og det gjøres mye for å ta bedre vare på de pollinerende insektene. De gode eksemplene er mange, og vi trenger en møteplass, både for å utveksle kunnskap og erfaringer, og å samordne oss der det gir merverdi. Miljødirektoratet vil derfor etablere et pollinatorforum der organisasjoner, forskingsmiljø og forvaltning kan møtes for læring og samarbeid. Miljødirektoratet vil og følge opp strategien med en koordinert tiltaksplan, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Les den Nasjonale pollinatorstrategien her