Verdensdagen for psykisk helse

Stortingsrepresentant Torill Eidsheim
Stortingsrepresentant for Høyre, Torill Eidsheim.
Psykisk helse er blant Høyres viktigste satsingsområder. Vi vil legge til rette for økt brukerinnflytelse, kortere ventetider, bedre forutsigbarhet og bedre kvalitet.

- Halvparten av oss får en psykisk helseutfordring i løpet av livet. Jeg er stolt av at Høyre jobber for større åpenhet og aksept rundt disse spørsmålene, sier Torill Eidsheim.

10. oktober blitt markert som Verdensdagen for psykiskhelse i over 150 land siden 1992. Den største helseforskjellen i Norge er mellom de som sliter med rus og psykiatri, og den øvrige befolkningen.

- En god psykisk helse er viktig for å ha god livskvalitet, og for å mestre hverdag og jobb. Terskelen for å få hjelp må være lav, og hjelpen må være tilgjengelig i den enkeltes nærmiljø, sier Eidsheim.

Verdensdagen for psykisk helse handler i år om å være rause med hverandre. Eidsheim oppfordrer til at man tar dette med seg i hverdagen.

– Raushet er å våge åpenhet. Vi må være rause med hverandre og vise nestekjærlighet til mennesker som har det vanskelig. I tillegg til det kommunene og staten gjør, kan vi alle bidra til et varmere samfunn for de som sliter med psykiske lidelser, sier Eidsheim.

Psykolog i alle kommuner

I budsjettet for 2019 foreslår regjeringen å sette av 50 mill. kroner til rekruttering av psykologer i kommuneene. Dette tilsvarer 120 nye årsverk.

- Regjeringen har med dette lagt til rette for at alle kommuner kan motta tilskudd til å rekruttere psykolog, sier Eidsheim.

Rydder opp i egenandelene

Pris skal ikke hindre barn og unge i å få hjelp med psykiske helseproblemer. Derfor har regjeringen foreslått at aldersgrensene for behandling ved BUP heves til 23 år. For behandling ved psykiatriske ungdomsteam (PUT) heves grensen til 30 år.

Dette er noe av det vi har fått til:

  • Lagt frem Mestre hele livet – Strategi for god psykisk helse (2017-2022)
  • Lovfestet at alle kommuner skal være tilknyttet en psykolog innen 01.01.2020
  • Innført reformen Fritt behandlingsvalg
  • Gjeninnført «Den gylne regel» som innebærer at veksten i rusbehandling og psykisk helsevern skal være større enn veksten i somatikk
  • Etablert nye kvalitetsindikatorer om bruk av tvangsmidler

Dette jobber vi med nå:

  • Pakkeforløp psykisk helse og rus er under implementering.
  • Psykisk helse vil bli et prioritert område i Nasjonal helse og sykehusplan 2020-2023
  • Skal legge frem en opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse i 2018/2019