–Vi endrer Norge til det bedre

Statsminister og Høyre-leder Erna Solberg snakker til Høyres sentralstyremøte 11. juni 2018. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen
Reformer er helt nødvendige for at Norge skal være et bærekraftig velferdssamfunn. - For å sikre gode velferdstjenester når vi blir flere eldre og færre yrkesaktive, må vi tenke nytt, mener statsminister Erna Solberg.
I en tale til sentralstyret mandag 11. juni minnet statsministeren om de utfordringene Høyre gikk til valg på å løse i 2013. 

Det var økende helsekøer, langsom veibygging og en skole med for dårlige resultater.
 
Solberg pekte på at terrorberedskapen ikke var god nok og at Forsvaret måtte tilpasses en ny tid. Det har også vært et stort behov for å endre skattesystemet, fordi det i for liten grad oppfordret folk til å jobbe og skape nye arbeidsplasser.

- Derfor tok vi mål av oss å modernisere. Vi ville forbedre – ikke bare bevilge mer penger. Etter reformtørke og idétørke trengte Norge nye ideer og bedre løsninger, sa Solberg.

Se sentralstyretalen her eller bla deg nederst i denne artikkelen. 

Mer enn «mer penger»
På samferdselssiden har ikke Solberg-regjeringen sittet stille.  - Under forrige regjering var «mer penger» svaret på det meste. For eksempel «overoppfylte» man Nasjonal Transportplan, sa de alltid. Ja, de brukte mer penger enn planlagt, men bygde mindre vei enn planlagt, sa Solberg.

Regjeringen har gjennomført en veireform og etablert selskapet Nye veier AS som har fått ansvaret for utbygging og drift av enkelte veistrekninger. Selskapet sier de kan spare i snitt 20 % av utbyggingskostnadene, og at enkelte prosjekter kan bli ferdige før tiden.

Bedre løsninger gir også resultater i helsetjenesten.

Sykehuskøene har blitt kortere med regjeringens helsepolitikk. Pakkeforløp for kreft har gitt en bedre kreftbehandling, og fritt behandlingsvalg tar i bruk ledig kapasitet. Siden 2013 er helsekøene redusert med 65 000 personer, og ventetiden redusert med over to uker.

Ikke alle resultater kommer som følge av én reform. På flere områder er det summen av alt. I skolesektoren har regjeringen satset. 

– I skolen har vi tidenes største satsing på etter- og videreutdanning av lærere. Vi har innført fraværsgrensen, og vi gjennomfører yrkesfagløftet. Aldri før har så mange elever fullført videregående skole, dagsfraværet er redusert med 40 % og skoleresultatene er blitt bedre. I tillegg har yrkesfagene flere søkere og flere som fullfører, sa Solberg.

Advarer mot reversering
Solberg advarte mot krefter som ønsker å reversere regjeringens reformer.

- Alt dette er også resultater av vår politikk. Borgerlig politikk som opposisjonen ofte har stemt mot. Men jeg tror de er for resultatene. Dessverre er det slik at man ikke kan få i pose og sekk. Hvis man tar bort virkemidlene, vil effekten forsvinne, advarte hun.

Fortsatt behov for å tette hull
Parallelt med reformarbeidet, jobbet regjeringen med å lede landet gjennom et oljeprisfall og en flyktningkrise.  Nå har vi de laveste asylankomstene på flere tiår, og den registrerte ledigheten er den laveste på rundt ti år. Solberg mener de gode tidene må brukes til en inkluderingsdugnad.

- Et av eksemplene på våre ambisjoner fremover er å inkludere flere i arbeidslivet. Det vil kreve at vi hever kompetansen til alle de som i dag står utenfor arbeidsmarkedet. Det blir et viktig arbeid for regjeringen, og dersom vi lykkes tar vi et syvmilssteg i retning av et mer bærekraftig velferdssamfunn, sa hun. 

Videre varsler hun satsing på tidlig innsats og tilpasset undervisning i skolen, reform av utviklingspolitikken, færre og enklere støtteordninger for næringslivet, rusreform, eldrereform og integreringsløft i tiden som kommer. Kommunereformen skal også fortsette for å sikre bedre tjenester til innbyggerne.

- Vi skal fortsatt forbedre Norge, og våre løsninger skal være mer enn «mer penger». Våre svar er nye ideer og bedre løsninger. Velgerne viste oss tillit, og vi skal vise oss tilliten verdig, avsluttet Solberg.

Her kan du se Erna Solbergs tale til Høyres sentralstyremøte: