10 fakta om ulikhet i Norge

Muligheter for alle.
Norge har Europas laveste ulikhet når man inkluderer overføringer, skatter og verdien av de offentlige tjenestene.
Det verserer mange påstander om ulikhet og sosiale forskjeller. Visste du for eksempel at Norge er det landet med lavest ulikhet i Europa? Her har du 10 fakta om ulikhet.

Regjeringen har nylig lagt frem stortingsmeldingen "Muligheter for alle" som presenterer regjeringens perspektiv på ulikhet og innsats for å motvirke ulikhet og negative konsekvenser av den.

Her er 10 fakta om ulikhet i Norge:

 • Norge har Europas laveste ulikhet
  Når man inkluderer overføringer, skatter og verdien av offentlige tjenester er Norge det landet i Europa med lavest ulikhet. Eksempler på offentlige tjenester som regjeringen satser på er aktivitetskort for alle barn, gratis kjernetid i barnehagen for de med minst og redusert foreldrebetaling. Regjeringen forbedrer også det toårige introduksjonsprogrammet for innvandrere, har forbedret husbankordningen for dem med lave inntekter og økt bostøtten for dem som trenger det mest.
 • De 10% rikeste bidrar med ca. 39 % av all personskatt
  Mange påstår at regjeringen kun gir skattelette til de rike. Fakta er at de 10 prosent rikeste betalte 38,8 prosent av all personskatt i Norge i 2017. Det er mer skatt enn fra de 70 prosentene som tjener minst. Sammenligner man med den rødgrønne regjeringen bidrar de 10 prosent rikeste litt mer nå enn da (38,5 % i 2013).
 • Kapitaleiernes skattebidrag er 10-doblet siden 2005
  I 2005 bidro eiere totalt med 2,2 milliarder kroner i utbytteskatt/formuesskatt. I 2013 var tallet 15,2 milliarder. I 2019 er tallet 23,5 milliarder kroner.
 • Ulikheten i Norge hadde vært omtrent lik med Arbeiderpartiets skatteopplegg
  Ulikhet måles med den såkalte Gini-koeffisienten. Denne ligger mellom 0 og 1. Koeffisienten er lik 0 dersom alle har lik inntekt og lik 1 hvis én person hadde hatt all inntekt. I 2019 forventes Gini-koeffisienten å ligge på 0,257, ifølge en prognose fra SSB. Legger vi Arbeiderpartiets opplegg til grunn ville tallet vært 0,255. Det betyr en reell forskjell i ulikhet på 0,002. Med andre ord: Ulikheten i Norge hadde vært lik med Arbeiderpartiets skatteopplegg. Til sammenligning er ulikheten i Sverige 0,282.
 • Innvandring er den største driveren til barnefattigdom
  For å redusere fattigdom må vi være enige om årsaken. 85 prosent av veksten i antall barn som lever i familier med vedvarende lavinntekt siden 2006 har skjedd blant familier med innvandrerbakgrunn. Derfor har regjeringen lagt frem en ny integreringsstrategi for å inkludere innvandrere i små og store samfunn, og for å hjelpe dem vekk fra passivitet og inn i arbeidslivet.
 • Om man hadde inkludert velferdstjenester ville fattigdommen vært halvert
  I motsetning til mange andre land har vi i Norge en godt utbygd velferdsstat. Om tjenestene fra velferdssamfunnet, som for eksempel folketrygden som gir trygghet og inntektssikring ved arbeidsledighet, sykdom, uførhet og høy alder, ville fattigdommen blitt halvert.
 • Ca. halvering av personer som opplever «å få endene til å møtes»
  Om man spør familiene selv om deres opplevelse av sin egen situasjon er det gledelige svar: Andelen som selv oppgir at de har problemer med å få endene til å møtes er nesten halvert fra 2004 til 2017: Fra 9% til 4,9%.
 • Færre fattige pensjonister
  Regjeringen har økt pensjonen for enslige minstepensjonister med til sammen 12 000 kroner utover den ordinære veksten som kommer gjennom trygdeoppgjøret. Dette er et viktig grep som betyr mye for dem med minst fra før. Opptrappingen av minstepensjonen har ført til at det nå er færre eldre i gruppen av personer med vedvarende lavinntekt. Andelen alderspensjonister med vedvarende lavinntekt har gått ned fra i underkant av 30 prosent på slutten av 1990-tallet, til i underkant av to prosent i perioden 2015-2017.
 • Arbeidsledigheten er den laveste på ti år
  Den viktigste forskjellen i Norge er mellom de med og de uten arbeid. Derfor er det gledelig at ledigheten i Norge er den lavest på ti år. Vi arbeider for å inkludere flere i arbeidsmarkedet. Vi har satt i gang en inkluderingsdugnad for å få flere med nedsatt arbeidsevne eller hull i CV-en inn i arbeidslivet.
 • Tre ganger mer til barnefattigdom sammenlignet med Arbeiderpartiet i 2013
  Velferdssamfunnet vårt må være best for de som trenger det mest. Derfor har regjeringen tatt viktige grep for å bekjempe barnefattigdom. Vi har tredoblet det særskilte tilskuddet mot barnefattigdom, som blant annet bidrar til at barn kan delta på fritidsaktiviter. På toppen av dette vil regjeringen øke barnetrygden med 7200 kroner for barn frem til fylte 6 år.

Vil du lese hele stortingsmeldingen kan du klikke deg inn her. Her kan du se fremleggelsen av Muligheter for alle-meldingen:

Les også:

 • Norge er det landet i Europa med minst forskjeller