Ti grep for å kutte mer utslipp

Nærbilde av en elbil for får strøm. Stefan Heggelund innfelt.
KUTTE UTSLIPPENE, IKKE UTVIKLINGEN: Norge skal bli et lavutslippssamfunn. Veien dit vil bli krevende, men vil også by på muligheter. Foto: Getty Illustrasjonsfoto / Cecilie V. Jensen
Det blir dyrere å forurense, og det skal lønne seg å velge grønt. Her er noen klimatiltak fra statsbudsjettet for 2020. 

Klimapolitikken virker. Totalt sett har utslippene gått ned med denne regjeringen, og de skal videre ned. 

Norge skal bli et lavutslippssamfunn. Veien dit vil bli krevende, men vil også by på muligheter. Det er viktig at vi har folk med oss når vi skal gjennom en grønn omstilling. Høyre vil jobbe for å redusere utslippene uten å stoppe utviklingen. Derfor sier ikke vi ikke nei til alt. Vi må utvikle flyet, bilen og energiproduksjonen til å bli grønn. Høyre tror løsningen er mer teknologiutvikling, elektrifisering, internasjonalt samarbeid og et grønt skatteskifte.

1. CO2-aviften økes med 5 prosent: 

Rundt 80 prosent av norske utslipp er omfattet av avgift eller kvoter, og regjeringen skrur CO2-avgiften opp hvert år. CO2-avgiften er en av de viktigste klimavirkemidlene i dagens klimapolitikk. Når det blir dyrere å slippe ut klimagasser, blir det også mer lønnsomt å utvikle og bruke teknologi som reduserer utslipp. For statsbudsjettet 2020 skrur vi opp CO2-avgiften med 5 prosent. Veibruksavgiften reduseres for å kompensere for økt pumpepris som følge av økt omsetningskrav og økt CO2-avgift. 

2. Bedre togtilbud 

Regjeringens satsing har gitt resultater: Stadig flere velger å reise med tog og antall avganger har økt på flere jernbanestrekninger. I 2020 vil vi ytterligere forbedre dagens togtilbud med bedre nettdekning, flere sovevogner, flere togavganger, flere sykkelhotell, flere nye togsett og billettsamarbeid for bruk av tog og annet kollektivtilbud i Oslo, Viken og Trøndelag. 

3. Økt kollektivsating

Vi trenger kollektivtransportløsninger som er så gode at de kan erstatte privatbilen for stadig flere av hverdagsreisene våre. I statsbudsjettet for 2020 foreslår regjeringen om lag 5 mrd. kroner til kollektivtransport, sykling og gange i de største byområdene, og til styrking av kollektivtilbud utenfor de største byene foreslås om lag 550 mill. kroner. 

4. Elbil-fordeler 

Utslippene fra veitrafikk synker blant annet som en følge av regjeringens bilpolitikk med nullavgift på elbiler og lave avgifter på de mest populære ladebare hybridbilene. Regjeringen viderefører elbilfordelene i 2020-budsjettet. I 2014 var hver tiende nye personbil nullutslippsbil. I mars i år var 6 av 10 solgte biler i Norge el-biler. Vårt mål er at alle nye personbiler og lette varebiler skal være nullutslippskjøretøy i 2025.

5. Halvere utslippene til sjøs: 

Regjeringen vil halvere utslippene fra sjøfart og fiske innen 2030. I statsbudsjettet for 2020 foreslår regjeringen å styrke innsatsen for å introdusere null- og lavutslippsløsninger i skipsfarten med 100 millioner kroner. For 2020 foreslås det at 80 millioner kroner av disse midlene går til tiltak for å øke bruk av null- og lavutslippsløsninger i fylkeskommunale hurtigbåtsamband under Klimasats. 

Det legges til rette for lavere utslipp fra fiskeflåten gjennom å innføre full CO2-avgift fra 1.januar, samtidig som det etableres en kompensasjonsordning på 255 millioner kroner for å møte denne overgangen. 

6. Klima og miljøsatsning i bistandsarbeidet: 

Norge dobler sitt bidrag til Det grønne klimafondet, slik at det nå er på 800 milloner kroner årlig, hvorav 300 milloner kroner innebærer en styrking i klimafinansieringen. Det settes av 100 millioner kroner til en satsing på hav og klima, og det settes av 100 millioner kroner på UDs del av bistandsbudsjettet til klimatilpasning, forebygging og bekjempelse av sult. Til sammen bevilger vi nå 7 milliarder kroner i klimabistand. 

7. Investering i klimaløsninger

Nysnø er et investeringsselskap eid av staten, og selskapets mål er å redusere klimagassutslipp gjennom lønnsomme investeringer i ny, klimavennlig teknologi. Nysnø skal finne selskapene som har de grønneste og smarteste løsningene, og bidra til at disse vokser. Det skal også bidra til å utvikle ny teknologi og skape nye grønne arbeidsplasser. Selskapet får 700 millioner kroner til investeringer i 2020. Dette er en dobling av Nysnøs kapital.

Les også: Se - Det grønne skiftet skjer rundt deg nå 

8. Kamp mot plast og søppel i havet

Arbeidet mot marin forsøpling og redskapsopprydding er et høyt prioritert område for regjeringen og bevilgningene har økt betydelig siden regjeringen tiltrådte i 2013. 
Regjeringen arbeider for å få på plass en global avtale på marin forsøpling og for å støtte opp under enigheten i FN om at vi på lang sikt skal stoppe all utslipp av plast og mikroplast til havet. 

For å bistå med konkrete tiltak til dette globale målet opprettet regjeringen i fjor et bistandsprogram mot marin forsøpling. Det er satt av 1,6 mrd. kroner til programmet i perioden 2019-2022. Vi jobber tett med FN-organer, forskningsinstitusjoner, private aktører og sivilt samfunn med tiltak for å forhindre og redusere marin forsøpling i en rekke utviklingsland. 

I Norge foreslår regjeringen å videreføre tilskuddsordningen til opprydding av marint avfall og til forebyggende arbeid med 70,3 millioner kroner. 

9. Enova-støtte til klimavennlige prosjekter

Enova er et statlig selskap som kan bidra med penger til bedrifter som ønsker å gjennomføre mer klimavennlige prosjekter eller utvikle mer miljøvennlig teknologi. Enova er et av regjeringens viktigste verktøy for å redusere norske utslipp av klimagasser og utvikle fremtidens energisystem. I år ga Enova for eksempel gigantstøtte til Equinors havvindprosjekt, Hywind Tampen. Siden 2013 har regjeringen økt de årlige bevilgningene til Enova med om lag 1,5 mrd. kroner. I 2020 foreslår regjeringen å overføre 3 184 millioner kroner til Enova. 

10. Nullutslippsfondet 

“Nullutslippsfondet” er en samling støttetilbud fra Enova som skal kutte utslipp i næringstransporten gjennom en effektiv utrulling av nullutslippsløsninger. Fondet ble opprettet i juni, og er allerede en ubetinget suksess. Vi fortsetter den satsingen ut 2020. Styrkingen av Nullutslippsfondet vil sette Enova i stand til å trappe opp satsingen på nullutslippsteknologi i næringstransporten og bidra til ytterligere reduserte utslipp fra vei- og sjøtransport. 

Enova har utviklet en enkel og ubyråkratisk ordning som gjør det enkelt å, i første omgang, få støtte til elektriske varebiler. Bare i løpet av de første tre ukene gav de tilsagn om støtte til om lag 2 500 elektriske varebiler.

Les også: Slik jobber regjeringen med det grønne skiftet