30 nye ideer og bedre løsninger i Granavolden-plattformen

Erna Solberg på besøk på kulturhuset "Trevarefabrikken" i Henningsvær, mai 2017. Foto: Cecilie V. Jensen
Foto: Cecilie V. Jensen
Granavolden-plattformen er ambisiøs og inneholder mange nye ideer og bedre løsninger. Her ar du 30 av de nye ideene.

Regjeringsplattformen, Granavolden-plattformen, inneholder mange nye ideer og bedre løsninger. Hele plattformen kan du lese nederst i denne saken.

Her er 30 nye ideer og bedre løsninger fra plattformen:

 • Utvide aktivitetsplikten for sosialhjelpsmottakere til også å gjelde mottakere over 30 år.
 • Øke den alminnelige aldersgrensen i staten til 72 år.
 • Innføre «fritidskort» for alle barn fra 6 til fylte 18 år som kan benyttes til å dekke deltakeravgift på fritidsaktiviteter etter mønster fra ordningen på Island.
 • Foreldre som venter barn med spesielle behov skal få lovfestet rett til koordinator allerede under svangerskapet. De skal blant annet utarbeide individuell plan og sikre tilgang til eksisterende hjelpetilbud.
 • Øke engangsstønaden til 1G, dvs. 96 883 kroner per januar 2019. Dette er en økning fra 35 000 kr i 2013. Engangsstønaden ved fødsel gis til foreldre som ikke har opptjent rett til foreldrepenger, blant annet studenter.
 • Innføre kompetansekrav og autorisasjon i de kommunale barnevernstjenestene
 • Innføre en ekstra skoletime med realfag.
 • Gi elever som har svake resultater fra ungdomsskolen bedre tilpasset overgang til videregående opplæring gjennom tilbud som Ung11 (11. skoleår).
 • Fullføre innfasing av 11 måneders studiestøtte.
 • Starte arbeide med å gjøre engelsk obligatorisk på VG2 og VG3.
 • Gi kommunene mulighet til å prøve ut nye modeller for fleksibel skolestart.
 • Øke antallet lærerspesialister til totalt 3000 innen fire år. Det er en lærer som dykker enda dypere i et fag eller fagområde, og bidrar til det kollektive profesjonsfellesskapet på skolen.
 • Det skal settes en nedre grense for skolekvalitet og systematisk oppfølging av skoleeiere med vedvarende svake resultater på læringsmiljø og faglig utbytte.
 • Legge til rette for åpent og tilgjengelig digitalt lærermiddelmarked for elever, lærere, skoleeiere og lærermiddelprodusenter, som stimulerer til mangold og utvikling av smarte og digitale læremidler.
 • Utrede ulike modeller for fritt skolevalg som sikrer elevenes rett til å velge skole og som ivaretar hensynet til en desentralisert skolestruktur
 • Utrede muligheten for å etablere et hurtigløp for privatister, til selvkost, i starten av juni hvert år, med mulighet for å få endret vitnemålskarakter innen hovedopptaket til høyere utdanning.
 • Legge til rette for at utdanningsinstitusjonene kan ta i bruk supplerende inntaksformer.
 • Innføre ordninger med redusert foreldrebetaling og gratis opphold på SFO/AKS etter skoletid for barn av foreldre med lav inntekt.
 • Sette ned en personvernskommisjon for å vurdere personvernets stilling i Norge. Denne skal blant annet se på personvern i justissektoren, og hvordan personvernet kan sikres ved økt bruk av digitale løsninger, herunder rettighetene til brukere av sosiale medier.
 • Flytte rammene for Vinmonopolets åpningstid på lørdager til kl. 10-16.
 • Gi arbeidsgivere styringsrett til å nekte ansatte å bruke ansiktsdekkende plagg i arbeidstiden.
 • Videreføre kommunereformen gjennom positive insentiver og verktøy for gode lokale prosesser.
 • Gjennomføre forsøk med anonyme søknader i staten.
 • Tilby norskundervisning og samfunnsundervisningen som inngår introduksjonsprogrammet til arbeidsinnvandrere fra EØS mot egenbetaling.
 • I samarbeid med bransjen, legge til rette for at bygge- og anleggsplasser skal være fossilfrie innen 2025. Det offentlige har et spesielt ansvar for at byggeplasser i offentlig regi går foran.
 • Stille krav om utslippsfrie eller fornybare løsninger i alle offentlige ferge- og hurtigbåtanbud, der det ligger til rette for det.
 • Åpne for fartsgrense på 120 km/t der dette gir økt samfunnsøkonomisk nytte og trafikksikkerheten blir ivaretatt.
 • Innføre fradrag for bompengeutgifter og redusere bompengeandelen i nye veiprosjekter i kommende nasjonale transportplan.
 • Legge til rette for pilotprosjekter for selvkjørende kjøretøy med hovedfokus på kollektivtrafikken.
 • Heve krav til norskkunnskaper for å få norsk statsborgerskap til nivå B1.

Her kan du se pressekonferanse fra fremleggelsen:

Se også disse sakene: