70 år med fred i NATO

Michael Tetzschner innfelt i et bilde av militærfolk
Gjennom 70 år har Norge nytt godt av NATOs sikkerhetsgaranti. Samtidig er Norge en troverdig partner for våre allierte når de trenger oss. Resultatet er enormt viktig: 70 år med fred i våre nærområder. 

NATO feirer 70 år, og omtrent like lenge har vi hatt fred i Norge. Det er ikke tilfeldig. Det er lite vi kan takke vår frihet, fremgang og fravær av krig for enn vår viktigste forsvarsallianse. Med NATO har vi hatt en uvurderlig sikkerhetsgaranti, samtidig som vi har gitt løfte om at også vi skal gi støtte til våre allierte.

- Det var mange som spådde at NATO ville avvikles etter Den kalde krigens slutt. Nyere historie har gjort disse spådommene til skamme. Med den senere tidens utvikling i tankene, må vi kunne slå fast at forsvarsalliansen er mer relevant enn på veldig mange år, sier Michael Tetzschner, Høyres utenrikspolitiske talsmann og nestleder i Stortingets Utenriks- og forsvarskomité.

Tetzschner viser til nye sikkerhetspolitiske spenninger og en ny usikkerhet i verdenssamfunnet. I en slik situasjon er et lite land som Norge helt avhengig av stabile institusjoner, og tett militært samarbeid. Dette samarbeidet er godt forankret i Norge, siden vi var blant de opprinnelige medlemmene av alliansen. 

De siste årene har NATO klart og tydelig vist seg som en allianse med evne til å omstille seg når nødvendig. Blant annet har NATO utplassert styrker i Baltikum for å trygge våre østeuropeiske allierte, og opprettet en ny hurtigreaksjonsstyrke, VJTF, for raskere å kunne komme medlemsland som trenger det til unnsetning. Dessuten er det opprettet en ny nordatlantisk kommando i USA, og en ny logistikkommando i Tyskland. Dette viser evne og vilje til kollektivt forsvar av medlemslandene.

I den norske befolkning er oppslutningen om NATO høy i dag: tre av fire nordmenn mener at medlemskapet i NATO bidrar til å trygge landet. Denne oppslutningen har også vært noe økende de siste årene.

Sett fra våre alliertes perspektiv, er Norge et lite, men viktig medlemsland. Vi utgjør NATOs øyne og ører i nord, og vi deler grense med Russland. Vår langstrakte kyst har også tidligere vist seg å være av enorm strategisk betydning. Det norske forsvar har også gjennomgått en sterk modernisering, noe som styrker alliansen og styrker vår posisjon innad i den.

Tetzschner trekker spesielt frem innkjøpet av F 35-kampflyene i denne sammenheng, et femte generasjons fly som Norge har forpliktet seg til å kjøpe 52 stykker av. Også regjeringens anskaffelse av nye ubåter og nye maritime patruljefly, til en samlet kostnadsramme på mer enn 50 milliarder kroner, utgjør sentrale elementer i det allierte forsvaret av Norge.

Men Tetzschner ser også utfordringer i dagens politiske virkelighet:

- Vi må ikke glemme at vi har flere partier på Stortinget som ikke ønsker at Norge skal være del av denne alliansen. NATO forblir fundamentet for norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk i en farlig verden. Høyre vil passe på at dette fundamentet ikke undermineres av krefter i og utenfor Norge som vil svekke det europeiske og atlantiske samholdet. Denne støtten må vi dyrke hver dag. Vi kan ikke ta den for gitt, akkurat som vi ikke kan ta freden for gitt.