Arbeidsplasser og kunnskap er det viktigste for fremtidens Distrikts-Norge

Monica Mæland. Foto.
Stortingsmeldingen viser fremtidens utfordringer og hvordan regjeringen har jobbet mye med å legge til rette for fremtidens distrikter. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen
Selv om kombinasjonen av rike naturressurser, teknologiutvikling og lokal skaperkraft gir gode muligheter for framtidens distrikter, er det mange steder et stort behov for fagfolk med regionalt tilpasset kompetanse. 

Dette slår regjeringen fast i den nye stortingsmeldingen "Distriktspolitikk for fremtiden".

Meldingen lanseres i en tid da næringslivet i mange distriktsområder går godt, arbeidsledigheten er lav og folk bor der verdiene er og skapes. Allikevel står distriktene overfor krevende utfordringer i årene som kommer. Befolkningen blir eldre, og det blir færre i arbeidsdyktig alder bak hver pensjonist. For mange bedrifter og kompetansearbeidsplasser i distriktene opplever at det er utfordrende å tiltrekke seg fagfolk.

– Vi har innovative bedrifter, arbeidsplasser og kunnskapsmiljøer i hele landet. Vi har sterke næringsmiljøer og et landsdekkende utdanningssystem. Dette må vi bygge videre på, sier kommunalminister Monica Mæland.

Stortingsmeldingen viser også hvordan regjeringen allerede har jobbet mye med å legge til rette for fremtidens distrikter:

  • Samferdselsbudsjettet har økt med over 80 prosent i perioden 2013-2020. Det bidrar sterkt til at det er attraktivt å bo og arbeide i hele landet, og gir lokale bedrifter viktig tilgang til nasjonale og internasjonale markeder.
  • Skatter- og avgifter er redusert med om lag 25 milliarder kroner. Det legger til rette for lønnsom næringsvirksomhet i hele landet.
  • Digitaliseringen gjør det enklere å bo utenfor storbyene. Både bredbåndsdekningen og 4G-dekningen er nå kraftig forbedret over store deler av landet.
  • Siden 2013 er det vedtatt å flytte eller etablere over 1200 arbeidsplasser utenfor Oslos arbeidsmarked. Det er 631 flere enn den rødgrønne regjeringen klarte i løpet av åtte år.

Fortsatt behov for omstilling

Samtidig står distriktene overfor krevende utfordringer i årene som kommer. Mange lokalsamfunn må omstille seg for å kunne tilby innbyggerne sine en jobb å gå til og tjenestene de trenger.

Regjeringen skal fortsette å heve og tilpasse kompetansenivået bedre til de faktiske lokale behovene. Vi skal også fortsette arbeidet med å legge til rette for flere kommunesammenslåinger, gjennom positive incentiver og verktøy for gode lokale prosesser. Sterke kommuner og regioner er nødvendig for å kunne tilby tjenester med god kvalitet i hele landet. 

– Denne meldingen viser tydelig at mangelen på riktig kompetanse og for få unge i distriktskommunene er for alvorlig til å avfeies med at alt var bedre før. Vår jobb er nå å bidra til å løse disse utfordringene. Det gjør vi best ved å lytte til dem det gjelder rundt om i hele landet, sier Norunn Tveiten Benestad, Høyres distriktspolitiske talsperson.

Har du innspill til regjeringens distriktsmelding? Ta kontakt med Oliver Husøy, seniorrådgiver for kommunalpolitikk

Les meldingen her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-5-20192020/id2674349/