Barnehagen skal få egen mobbelov

Barn som jubler. Kunnskapsminister Jan Tore Sanner innfelt
Nå innfører vi en mobbelov i barnehagen for å sikre et trygt og godt barnehagemiljø for alle barn.
Høyre i regjering vil gi barnehagene tydeligere og strengere regler for hva de skal gjøre for å sikre barn i barnehage et trygt og godt miljø. 

- Vårt mål er at det nye regelverket skal bidra til å skape gode og trygge hverdager for barna i barnehagene. Nå vil vi lovfeste at barnehagene skal ha nulltoleranse mot mobbing som for eksempel erting, plaging eller gjentatte utestengelse fra lek. Vi innfører en aktivitetsplikt for barnehagen som skal sikre at alle barn opplever det som trygt og godt i barnehagen, sier Høyres nestleder og kunnskapsminister Jan Tore Sanner. 

Alt for mange barnehagebarn opplever mobbing

Mellom 8 og 12 prosent av barnehagebarna opplever mobbing i dag, som for eksempel gjentatt utestengelse fra lek. Det er alt for mange. Vi skal ha nulltoleranse mot mobbing i skolen, og vi skal ha nulltoleranse mot mobbing i barnehagen. Da må vi jobbe mer med forebyggende arbeid, og vi må jobber mer systematisk med å avdekke og følge opp saker der barn opplever mobbing. 

- Alle barn må lære empati og hvordan man tar vare på hverandre. Barnehagene må jobbe forebyggende og systematisk for å skape et trygt og godt miljø i barnegruppene. Det å gi barn en trygg barndom og god oppvekst er det viktigste forebyggende tiltaket vi har, understreker kunnskapsministeren. 

Nå får barnehagene en tydelig aktivitetsplikt

Det er viktig at det er tydelig hva barnehagene skal gjøre når det er et barn som ikke opplever å ha det trygt og godt. Derfor vil Høyre i regjering nå lovfeste helt tydelige plikter for hva de skal gjøre og barnas ve og vel skal være det hensynet som veier tyngst. 

- Vi vil tydeliggjøre det ansvaret barnehagen har for å følge med på hvordan barna har det i barnehagen, og sørge for at barnehagen så tidlig som mulig følger opp barn eller barnegrupper som trenger det, sier kunnskapsministeren. 

Her kan du lese mer om hva vi foreslår

En tydelig aktivitetsplikt når barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø

 • Hvis de som jobber i barnehagen har mistanke om eller kjennskap til at et barn ikke har det bra, skal de varsle styrer om forholdet
 • Barnehagene har da en plikt til å undersøke og sette inn tiltak i saker der et barn eller foreldrene opplever at barnet ikke har et trygt og godt barnehagemiljø
 • Tiltakene skal gjelde helt til barnet har det trygt og godt 
 • Barnehagene skal utarbeide en skriftlig plan for hvordan de skal følge opp
 • En skjerpet aktivitetsplikt for barnehagen dersom voksne som jobber i barnehagen krenker et barn

Barnehagene skal jobbe forebyggende med det psykososiale miljøet

 • Vi vil lovfeste at barnehagene skal jobbe for å fremme helse, trivsel og læring for alle barn, og for å forebygge tilfeller hvor barn ikke opplever at det er trygt og godt. 
 • I barnehagens «Grunnlov», altså rammeplanen, er det mange enkeltstående krav som skal bidra til et trygt og godt barnehagemiljø. Nå vil vi løfte dette frem i en felles overordnet bestemmelse i barnehageloven. 

Barnehagene skal ha internkontroll

 • De som er ansvarlige for barnehagen internkontroll med barnehagens virksomhet for å sikre at barnehagen oppfyller kravene i barnehageloven med forskrifter. 
 • Vi vil stille krav til et systematisk arbeid, men at den enkelte barnehage skal kunne tilpasse dette til barnehagens størrelse og egenart. 

Krav til kommunen som barnehagemyndighet

 • Kommunen som barnehageeier skal påse at barnehagene følger regelverket. 
 • Kommunen kan bruke godkjenning, veiledning og tilsyn som virkemidler for å påse at barnehagene etterlever regelverket.
 • For å sikre at kommunen som barnehageeier har et tilstrekkelig uavhengig forhold til de kommunale barnehagene foreslår vi å lovfeste at personer eller kommunale enheter som har direkte ansvar for kommunale barnehager, ikke kan utføre oppgaver som kommunen har som barnehagemyndighet. 

Klage- eller håndhevingsordning

 • Det nye regelverket har mange likheter med mobbeloven som ble innført for skolen i 2017, men skiller seg også på noen punkter for at det skal være bedre tilpasset barnehagene. 
 • Kommunen har allerede et ansvar for å påse at barnehagene følger regelverket gjennom godkjenning, veiledning og tilsyn. Vi foreslår å styrke denne ordningen ved å lovfeste egne krav til kommunen som barnehagemyndighet.