Bedre drosjetilbud i både by og bygd

Bilde av taxi
Det blir mer konkurranse i byene, samtidig som vi sikrer distriktstilbudet
Mer konkurranse i byene og forbedringer for distriktene skal gi hele landet et bedre drosjetilbud.  

- Vi ønsker mer konkurranse i byene, samtidig som vi sikrer distriktstilbudet. Det er på tide å få på plass disse endringene, når vi ser at omsetningen går ned, kravene fra kundene øker og ny teknologi gir helt nye muligheter både for kundene og næringen, sier Helge Orten, komiteleder i transport- og kommunikasjonskomiteen for Høyre. 

I dag er det fylkeskommunene som behovsprøver og vurderer hvor mange løyver det skal være. Ved å fjerne denne reguleringen vil regjeringen gjøre det enklere for nye aktører å etablere seg i markedet, samtidig som distriktene ivaretas gjennom enerettsmodellen. 

- Vi må innse at kundene har annerledes og tydeligere krav. Nå får flere aktører konkurrere om å gi kundene det beste tilbudet,  fortsetter Orten. 

I tillegg skal det nye regelverket også ivareta tryggheten til de reisende. Alle som skal drive drosje må fortsatt ha løyve og sjåførene får blant annet skjerpede kompetansekrav. Det skal bli lettere å få løyve, samtidig som man stiller strengere krav til sjåførene. 

Forslaget innebærer også å utrede ny teknologinøytrale løsninger som erstatning for de tradisjonelle taksametrene. En arbeidsgruppe ledet av Justervesenet har allerede levert sin rapport.

Sikrer distriktstilbudet

- Dette gjør at folk i distriktene fortsatt får et godt og stabilt drosjetilbud. Det er stor forskjell på bygd og by, og med dette forslaget ivaretar vi begge to, sier Orten. 

- Regelverket skal sikre et likeverdig drosjetilbud over hele landet og at viktige funksjoner som helsekjøring og TT-kjøring ivaretas. Løyvemyndigheten fortsatt skal ligge i fylkeskommunen, som må bruke fornuft når det lokale tilbudet skal etableres eller forbedres, avslutter Orten. 

Dette blir endringene

  • Vi åpner for mer konkurranse. Det skal ikke lenger være tak på hvor mange løyver som kan tildeles. Drosjene trenger ikke lenger å være tilknyttet en drosjesentral. 
  • Det blir færre krav til løyvehaver, men flere krav til sjåføren. 
  • Siden behovene er ulike, foreslår vi ulike regler for byområder og distriktene: 
    - I byer med flere enn 20 000 innbyggere (38 av 422 kommuner) blir det fri konkurranse. For å kjøre drosje må man ha godkjent drosjebil, løyve og oppfylle nye fagkompetansekrav. Som andre seriøse aktører må man selvsagt følge gjeldende lover og regler. 
    - I tettsteder og områder med færre enn 20 000 innbyggere og befolkningstetthet under 80 personer pr kvadratkilometer (384 av 422 kommuner), kan fylkeskommunen tildele tilskudd og/eller eneretter lokalt hvis markedet alene ikke gir et godt nok tilbud.
  • Nye fagkompetansekrav til sjåføren, og krav om 2 års førerkort klasse B for å få kjøreseddel.
  • Alle drosjeturer skal loggføres, av hensyn til sikkerheten for både passasjer og sjåfør