Nå blir det billigere å ringe til Europa

Norsk flagg og EU-flagg. Illustrasjon
Nå blir det billigere å ringe og sende SMS til Europa.
Mandag 1.juli trer en rekke lovendringer ikraft. Det blir blant annet billigere å ringe til Europa.

Her er noen av endringene som trer i kraft 1.juli.  

Billigere å ringe og sende SMS til Europa 

Det innføres maksimalpriser fra 1. juli 2019 for samtaler og SMS som blir fakturert per minutt eller per SMS (utenfor fastprispakker) til utenlandske nummer i EU. Regelverket gjelder kun for privatkunder.

Lovendring om foreldrepenger ved premature fødsler trer i kraft 1. juli 2019 

Lovendringen innebærer at hvis et barn blir født før uke 33 i svangerskapet, forlenges foreldrepengeperioden. Perioden blir forlenget med antallet dager fra fødsel til opprinnelig termindato.

Fritak for engangsavgift for motorvogner som er eldre enn 20 år 

Med virkning fra 1. juli 2019 fjernes engangsavgiften for motorvogner eldre enn 20 år. Fra samme tidspunkt endres reglene om beregning av engangsavgift for bruktimporterte kjøretøy, slik at det aldersbaserte sjablongfradraget for brukte kjøretøy stanser ved 20 år. 

Lavere engangsavgift for motorsykler 

Det er vedtatt å redusere engangsavgiften på motorsykler med om lag 10 prosent i gjennomsnitt fra 1. juli 2019.

Endringer i universitets- og høyskoleloven og lov om høyere yrkesfaglig utdanning om studentombud, trakassering og tilrettelegging fra 1. august 2019 

Endringene er felles for universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven. Fra 1. august 2019 har alle studenter ved universiteter, høyskoler og fagskoler rett til tilgang til et studentombud. Studenter med funksjonsnedsettelse og særskilte behov får også bedre rettigheter til egnet individuell tilrettelegging. Videre tydeliggjøres institusjonenes plikt til å forebygge og forhindre trakassering og seksuell trakassering.

Redusert alkoholavgift for sider og lignende fra små bryggerier 

Det er vedtatt å utvide ordningen med redusert alkoholavgift for små bryggerier. Ordningen utvides fra kun å gjelde øl over 3,7 til og med 4,7 volumprosent alkohol, til også å omfatte sider og lignende innen samme alkoholstyrke.

Styrket bostøtte 

Styrket bostøtte for husstander med flere enn én person. Øvre grense for boutgifter (boutgiftstak) økes med 11 050 kroner 1. juli. For 20 000 barnefamilier og 3 000 andre betyr dette opptil 8 140 kroner mer i bostøtte hvert år.

Pensjonsnivå 

Minste pensjonsnivå for enslige alderspensjonister øker med 4 000 kroner 1. september. Endringer i bostøtten fra samme dato sikrer at de som får økningen likevel kan beholde bostøtten.

Endret opptjeningsperiode for dagpenger 

Opptjeningsperioden for minsteinntekt og beregningsgrunnlaget for dagpenger forskyves, slik at den nå vil ligge så tett som mulig opp til tidspunktet for søknadstidspunktet. Mens det til nå har vært inntekt det siste avsluttede eller tre avsluttede, hele kalenderårene som har gitt opptjening, vil det nå være inntekten helt frem til søknadstidspunktet som skal legges til grunn.

Harmonisering og forenkling av NAVs opplæringstiltak 

Nytt og forbedret opplæringstiltak i Arbeids- og velferdsetaten i kraft. Det tidligere toårige opplæringstiltaket er nå bakt inn i tilbudet om fag- og yrkesopplæring, og kan gis med inntil tre års varighet.

Forenklet lønnstilskudd

Lønnstilskuddsordningen endres slik at refusjonsandelen fastsettes på forhånd, og ikke blir fastsatt individuelt for hver enkelt tiltaksdeltaker. For arbeidsledige vil lønnstilskuddet nå dekke 40 prosent av lønnskostnadene de første seks månedene, og deretter 30 prosent
Endringer for permitterte Det gjøres unntak fra kravet om å være reell arbeidssøker for permitterte som er ansatt med varig lønnstilskudd jf. forskrift om arbeidsmarkedstiltak

Bevissikring i skattesaker 

Nye regler om bevissikring i skattesaker trer i kraft 1. juli 2019. Reglene innebærer at skattemyndighetene kan kreve adgang til lokaler med videre for å sikre bevis til bruk i skattesaker.

Endringer i straffeloven om terroropplæring 

Med endringene vil Norge oppfylle våre folkerettslige forpliktelser og internasjonale anbefalinger på terrorområdet, deriblant et spesialisert straffebud mot reiser med terrorformål og en klargjøring av at finansiering av reiser med formål om å gi eller motta opplæring i terror, kan straffes som terrorfinansiering.