Nå blir det billigere SFO for de som trenger det mest

Barn som løper og ler. Mathilde Tybring-Gjedde innfelt.
Nå blir det billigere skolefritidsordning til de som trenger det mest.
Regjeringen skal innføre inntektsgradert foreldrebetaling for 1.-2.trinn og gratis SFO for elever med særskilte behov på 5.-7.trinn. 

Billigere skolefritidsordning for de som trenger det mest

Det er frivillig å delta i skolefritidsordningen, og det mener Høyre det bør fortsette å være. Dette tiltaket skal gi barn fra lavinntektsfamilier bedre mulighet til å benytte seg av tilbudet. Det vi nå legger frem vil bety at foreldrebetalingen maksimalt skal utgjøre seks prosent av den samlede inntekten for et heltidstilbud per barn i 1.-2.-trinn.

- Skolefritidsordningen er en viktig del av hverdagen til mange barn. Derfor er det så viktig at kvaliteten på tilbudet er godt og at det er tilgjengelig for alle, uavhengig av inntekt. Høyre har et klart mål om at ingen skal velge bort skolefritidsordningen på grunn av økonomi, sier stortingsrepresentant fra Høyre Mathilde Tybring-Gjedde.

Gratis skolefritidsordning for elever med særskilte behov

Foreldre med barn med særskilte behov opplever ikke i like stor grad som andre foreldre at skolefritidsordningen er et frivillig tilbud etter 4.klasse. Disse barna har behov for tilsyn etter skoletid også etter 4.trinn for at foreldrene skal kunne jobbe fulltid.

- Dette vil lette en økonomisk belastning disse foreldrene har og gi økt fleksibilitet for familier med barn med særskilte behov, fortsetter Tybring-Gjedde.

Høyres fem minimumskrav til en bedre SFO

Det er for stor variasjon i tilbudet om skolefritidsordning rundt om i landet. Noen steder er skolefritidsordningen en ren oppbevaring av unger, mens andre steder er det ulike tilbud, aktiviteter og leksehjelp.

- Skolefritidsordningen skal være mer enn oppbevaring. Vi kan ikke akseptere at det er så store forskjeller hverken når det kommer til pris eller kvalitet. Derfor har Høyre lagt frem fem minimumskrav til en bedre skolefritidsordning, sier Tybring-Gjedde.

Høyres fem minimumskrav
  • Leksehjelp til alle som ønsker det
  • En åpen og tett dialog mellom skolefritidsordningen og hjemmet
  • Tilstrekkelig norskferdigheter blant de ansatte
  • Redusert foreldrebetaling for lavinntektsfamilier
  • Variasjon mellom læring, måltid, fysisk aktivitet, frilek og voksenstyrte aktiviteter

Les mer om Høyres fem minimumskrav her: https://hoyre.no/aktuelt/nyheter/2019/hoyres-fem-krav-for-en-bedre-sfo/

Stortingsmelding om tidlig innsats og inkluderende fellesskap

Til høsten skal Høyre-nestleder og kunnskapsminister Jan Tore Sanner legge frem en stortingsmelding om tidlig innsats og inkluderende fellesskap. Denne skal blant annet ta for seg skolefritidsordningen. I den meldingen skal vi følge opp en evaluering vi har fått om skolefritidsordningen, og vi har sagt at vi ønsker en rammeplan for skolefritidsordningen slik at vi hever kvaliteten på tilbudet og sørger for at alle barn opplever tilbudet som meningsfylt uavhengig av hvor de bor.