Fjerner særskilte trygdefordeler for flyktninger: Dette er årsaken

Trygdeordningene for de som får oppholdstillatelse i Norge skal være tilstrekkelige og forsvarlige, men de må også være rettferdige og bærekraftige. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Nå vil regjeringen sidestille reglene for flyktninger i folketrygden med andre grupper. - Mer rimelig og rettferdig, sier arbeids- og sosialministeren.

Endringene går ut på å heve botidskravet for rett til ytelser fra folketrygden fra 3-5 år, og fjerne dagens særrettigheter for flyktninger som gir dem bedre rettigheter enn for andre.

Med regjeringens forslag, vil flyktninger nå bli sidestilt med andre grupper, som for eksempel nordmenn som har bodd lenge i utlandet eller personer som har fått opphold i Norge gjennom såkalt kollektiv beskyttelse (som for eksempel flyktninger som kom fra Bosnia-Hercegovina og Kosovo på 90-tallet).

–Velferden vår bygger på vår felles arbeidsinnsats. Derfor er det viktig at flyktninger som får oppholdstillatelse i Norge, stimuleres til raskt å komme i arbeid eller i aktivitet som styrker mulighetene til å komme i arbeid, sier arbeidsminister Anniken Hauglie.

Tilgang til folketrygden krever at du har bodd i Norge i minst 40 år for å få utbetalt penger fra staten, som for eksempel alderspensjon, uføretrygd, arbeidsavklaringspenger eller overgangsstønad. Slik ordninger er i dag, er flyktninger unntatt denne regelen.

Trygdeordningene for de som får oppholdstillatelse i Norge skal være tilstrekkelige og forsvarlige, men de må også være rettferdige og bærekraftige.

Flyktninger som kommer til Norge skal fortsatt ha nok til livets opphold. Derfor utvider vi ordningen med såkalt supplerende stønad. Det betyr at gruppen er garantert en samlet inntekt som svarer til folketrygdens minste pensjonsnivå for alderspensjonister. Denne stønaden er behovsprøvd og kan ikke tas ut av Norge.

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2020 å:

  • Heve botidskravet for ytelser fra tre til fem år
  • Avvikle folketrygdens særskilte bestemmelser for flyktninger
  • Utvide ordningen for supplerende stønad til å omfatte uføre flyktninger

Les flere saker fra statsbudsjettet her.