Endringer i alderspensjonen for uføre

Høyres logo på blå bakgrunn
I dag er uføre selv uten tillegg sikret et pensjonsnivå som er like høyt som en arbeidsfør som står i arbeid til 65–66 års alder.
Regjeringen har foreslått at skjermingstillegget til alderspensjonister som har vært uføre ikke videreføres for nye aldersgrupper. Dersom det blir behov for et slikt tillegg i fremtiden, vil regjeringen ta en ny vurdering.

I pensjonsreformen ble man enige om å justere pensjonen etter levealderen fordi vi lever lenger, og skal ha pensjon i flere år. Det gjør vi for at arbeidsføre skal ha et incentiv til å stå lenger i jobb. Dette er kalt levealdersjustering.

Det ble bestemt at uføre født til og med 1953 som ble pensjonister skulle delvis skjermes for levealdersjusteringen. Skjermingen skulle være midlertidig, fordi man var usikre på hvordan pensjonsreformen ville slå ut. Det ble samtidig bestemt at regjeringen skulle ta en ny vurdering om behovet for skjerming for uføre født etter 1953. Denne vurderingen skulle bli sett opp mot hvor lenge arbeidsføre faktisk står i jobb, noen år etter pensjonsreformen. 

Regjeringen har derfor tatt en ny vurdering og sendt et forslag om dette på høring. I forslaget legges det opp til å ikke videreføre skjermingsordningen for uføre som blir pensjonister. Regjeringen mener det ikke er behov for et skjermingstillegg de kommende årene, fordi arbeidsføre ikke står så mye lenger i jobb i dag. Dermed har ikke arbeidsføre "dratt fra" uføre pensjonsmessig.

I dag er uføre selv uten tillegg sikret et pensjonsnivå som er like høyt som en arbeidsfør som står i arbeid til 65–66 års alder. 

På sikt kan bli nødvendig å skjerme uføre for deler av virkningen av levealdersjusteringen. Det avhenger blant annet av hvor lenge arbeidsføre står i jobb i fremtiden.

Det er viktig å understreke at nivået i uføretrygden vil ikke påvirkes av dette. Forslaget som er sendt på høring vil berøre alderspensjonen for uføre født i 1954 eller senere. 

Man kan lese mer om dette på regjeringens nettside. Høringsfristen er 17. desember 2019.