EU overstyrer ikke norsk lov

Norsk flagg og EU-flagg. Illustrasjon
Norske regler skal fortsatt besluttes av norske folkevalgte i kommuner, fylker og på Stortinget

Høyre vil sikre norske bedrifters konkurransemulighet i Europa.

EU er Norges viktigste handelspartner, og vår tilknytning reguleres gjennom EØS-avtalen. Norge er tjent med å vite hvilke endringer andre land planlegger i sine nasjonale regelverk. Særlig det som potensielt kan hindre tjenestehandel i Europa. Norske bedrifter er avhengige av åpenhet og likebehandling for å lykkes utenfor Norge. Dette skaper arbeidsplasser, gir bedre tjenester og like konkurransevilkår.

I Norge har vi tradisjonelt lite reguleringer av tjenester, men nordmenn og norske bedrifter møter nasjonale restriksjoner i andre europeiske land.

For handel med tjenester er det allerede i dag en meldeplikt, det vil si at nye tjenesteregelverk sendes til overvåkningsorganet ESA, samtidig som alle EUs medlemsland og Europakommisjonen mottar orienteringen. Men denne ordningen fungerer ikke godt nok. Derfor ønsker Høyre samme ordning for handel med tjenester, som handel med varer.

Hvis land i EU/EØS lager nytt regelverk for tjenestebedrifter, må de sende det på høring. På denne måten kan vi i forkant fange opp feil før endringene blir gjennomført. Dette er en absolutt fordel for Norge.

Vår regjering er opptatt av at en ny ordning for meldeplikt skal sikre nødvendig åpenhet som gir oss mulighet til å reagere tidlig mot endringer som vil være negative for norsk næringsliv. Denne ordningen skal ikke overstyre norsk lov eller kommunenes mulighet til å utforme lokale regler.

Norske regler skal fortsatt besluttes av norske folkevalgte i kommuner, fylker og på Stortinget – ikke av EU. Det vi har bedt om er en mulighet til å være føre-var. Vi vil ha innspill rundt nye regelverk før de er vedtatte. Slik kan vi sikre at norske bedrifter ikke blir diskriminert og får mulighet til å konkurrere på lik linje med andre bedrifter ute i Europa.