Fakta om fosterreduksjon

Høyre-logo.
Stortinget har vedtatt at fosterreduksjoner skal behandles i nemnd, på lik linje med andre aborter som gjennomføres etter uke 12. Nemnden skal legge stor vekt på kvinnens egen vurdering. 
Da Stortinget vedtok abortloven på 70-tallet var ikke det å fjerne et av flere fostre fra svangerskapet en problemstilling. Når vi nå har teknologien som skal til for å fjerne ett eller flere fostre ved flerlinger så har det reist nye, vanskelige etiske spørsmål, som fagmiljøene selv har bedt politikerne om å avklare. 

Likestiller norsk lov med andre liberale land

Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti har blitt enige i Granavolden-plattformen om at fosterreduksjon av friske fostre ved flerlingesvangerskap skal behandles i nemnd. Denne avklaringen likestiller norsk lovgivning med liberale land vi ellers sammenligner oss med.  Ifølge klinikksjef og professor Kjell Salvesen ved St. Olav er Norge det eneste landet i Europa som gir kvinner rett til selv å bestemme fosterreduksjon (Aftenposten 04.11.2018). 

Kriteriene for fosterreduksjon er de samme som ved senabort

Kriteriene for å innvilge fosterreduksjon er de samme som dagens kriterier for å innvilge abort etter uke 12. Kriteriene er de samme fordi de aller fleste fosterreduksjoner skjer etter uke 12. I praksis betyr dette at en kvinne som bærer flere friske foster og ønsker fosterreduksjon vil kunne få innvilget det dersom det er fare for sykdom hos fosteret eller kvinnen, eller det vil sette kvinnen i en vanskelig livssituasjon. Abortnemnden skal fortsatt legge stor vekt på hvordan kvinnen bedømmer sin egen situasjon. Fosterreduksjon kan også innvilges dersom antall fostre fører til fare for spontanabort og tidlig fødsel. Abortnemndene må holde seg oppdatert på hva som er den medisinske risikoen, og justere sin praksis basert på dette.

Selvbestemt abort står, og skal stå sterkt 

Selvbestemt abort står, og skal stå sterkt, i Norge. Kvinnen selv kjenner sin egen situasjon best og er nærmest til å ta vurderingen knyttet til sin egen graviditet og eventuell abort. Abortloven vår skal balanserer kvinnens selvbestemmelse og fosterets rettsvern på en god måte. Fosterets rettigheter øker etter hvert som fosterets levedyktighet utenfor livmoren øker. 

Alle partiene i Norge mener det skal være en abortgrense. Etter uke 12 er det stor enighet om at det er andre spørsmål og hensyn enn bare kvinnens rett til å bestemme selv om aborten skal innvilges eller ikke. Det er fordi jo lengre uti svangerskapet du kommer, jo mer levedyktig blir fosteret. 

Hva er en nemnd og hvem består den av?

En nemnd består av en gynekolog og en lege. Dette skal være en kvinne og en mann. Nemnden har et spesielt ansvar for å skape en god dialog og legge vesentlig vekt på hvordan kvinnen selv vurderer sin situasjon. Håndbok for abortnemndarbeid understreker at det både er de konkrete begrunnelsene for beslutningen og prosessen frem til det nemnda bestemmer seg for som bidrar til å gi beslutningen legitimitet. Det er viktig at prosessen oppleves god og rettferdig.