Færre byråkrater og flere politifolk med Høyre i regjering

Stortingsrepresentant fra Trøndelag, Mari Holm Lønseth.
- Det skal være færre ansatte i sentralforvaltningen i 2021 enn det var i 2017, sier stortingsrepresentant Mari Holm Lønseth. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen
For første gang siden 2009 falt antallet ansatte i departementene og direktoratene fra 2016 til 2017

Tall fra Direktoratet for forvaltning og IKT (DiFI) viser at Høyres vilje til å effektivisere virker:

– For Høyre er det viktig at flest mulig i offentlig sektor jobber med å levere gode tjenester til innbyggerne. Da er det viktig at vi hele tiden jobber med effektivisering, sier stortingsrepresentant Mari Holm Lønseth.

Granavolden-plattformen har klare målsettinger om at det skal det skal være færre ansatte i sentralforvaltningen i 2021 enn det var i 2017. Det er en tøff bestilling, men vi skal levere, fortsetter Holm Lønseth.

– Det skal være færre ansatte i sentralforvaltningen i 2021 enn det var i 2017.

Mari Holm Lønseth
Stortingsrepresentant

Regjeringen har gjennomført, og fortsetter å gjennomføre, en omstillingsreform som gjør at statlige etater må kutte i byråkratiet – den såkalte ABE-reformen. Det er også færre ansatte i departementene og direktoratene i 2017 enn i 2016.

Regjeringen har et klart mål i den nye regjeringsplattformen:

  • Veksten i antall ansatte i statsforvaltningen være lavere enn den generelle veksten i sysselsettingen
  • I sentralforvaltningen skal det være færre ansatte i 2021 enn det var i 2017

Hva er forskjellen på stats- og sentralforvaltningen?

Statsforvaltningen refererer til statens utøvende makt, det vil si Statsministerens kontor og departementene, med deres underliggende virksomheter. SSB definerer statsforvaltningen på en annen måte, og tar grovt sett utgangspunkt i hvorvidt en virksomhet i hovedsak finansieres av statlige tilskudd og/eller kontrolleres av andre statlige virksomheter. Det medfører at SSB inkluderer blant annet helseforetak og enkelte stiftelser i sin definisjon av statsforvaltningen, selv om disse er selvstendige rettssubjekter.

I denne kartleggingen definerer Difi sentralforvaltningen til å omfatte departementene og direktoratene. Direktoratene er sentrale organer tillagt landsomfattende oppgaver, og utøver myndighet på vegne av staten. Noen direktorater er selvstendige virksomheter, mens andre er det sentrale ledd i en virksomhet. I tillegg kommer eventuelle direktoratsfunksjoner som er organisert utenfor selve direktoratsleddet, i de direktoratene med et ytre apparat.