Nå blir det forbudt å ansette overgrepsdømte i videregående og folkehøyskole

Profilbilde av Høyres stortingsrepresentant Turid Kristensen fra Akershus.
Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen
I dag trer en ny lov i kraft som gjør det forbudt å ansette overgrepsdømte i offentlige videregående, videregående friskoler og ved folkehøyskoler. 

- Det er på høy tid, slår stortingsrepresentant fra Høyre Turid Kristensen fast. 

Helt nødvendige lovendringer

Slik det har vært frem til i dag så ga ikke en dom for seksuelle overgrep mot mindreårige et automatisk forbud mot ansettelse. Den ansvarlige for ansettelsen måtte da konkret vurdere hva slags konsekvenser en slik dom skulle få. 

Derfor har Høyre i regjering endret loven slik at elever i videregående nå får det samme vernet mot personer som er dømt for seksuelle overgrep mot mindreårige, slik som elever i grunnskolen har hatt. 

- Det skulle bare mangle at vi ga elever i videregående det samme vernet mot overgrepsdømte som i grunnskolen. Jeg mener hensynet til barn og unge skal veie tyngre enn en overgripers behov for resosialisering og ønske om å bli ansatt i videregående etter at straffen er sonet, fortsetter Kristensen. 

I videregående opplæring er det både mindreårige elever og elever over 18. 

- Selv om en 18-åring er myndig i følge loven, mener jeg det overhodet ikke er noe forskjell mellom en 17 åring i videregående og en 18 åring. De har begge behov for nødvendig vern, sier Kristensen. 

Det samme gjelder ved Folkehøyskoler hvor storparten av elevene går på langkurs og er over 18 år, mens noen elever er i aldersgruppen 16-18 år. 

Dette er nytt i lovverket

Endringene i lovverket er markert i kursiv.  

Opplæringsloven

§ 10-9 tredje ledd første punktum skal lyde:

Personar som er dømde for seksuelle overgrep mot mindreårige, kan ikkje tilsetjast fast eller mellombels i grunnskolen, i den vidaregåande skolen eller i musikk- og kulturskolen, i skolefritidsordninga, for å gi leksehjelp eller i skoleliknande aktivitetstilbod som nemnt i første ledd.

Friskoleloven

§ 4-3 tredje ledd første punktum skal lyde:

Personar som er dømde for seksuelle overgrep mot mindreårige, kan ikkje tilsetjast fast eller mellombels i grunnskolen, i den vidaregåande skolen eller i skoleliknande aktivitetstilbod eller for å gi leksehjelp etter § 7-1 e.

Folkehøyskoleloven

§ 6 Politiattest og forbud mot ansettelse

Den som skal ansettes fast eller midlertidig ved en folkehøyskole, skal legge fram politiattest som nevnt i politiregisterloven § 39 første ledd. Personer som er dømt for seksuelle overgrep mot mindreårige, kan ikke ansettes fast eller midlertidig i slike skoler. I andre tilfeller må konsekvensene av merknader på politiattesten vurderes konkret.