Fosterreduksjon

Granavolden-plattformen slår fast at regjeringen ikke skal gjøre endringer i abortloven, utover å fjerne åpningen for abort av en eller flere friske flerlinger i et svangerskap (fosterreduksjon) før grensen for selvbestemt abort.

Dette samsvarer med ønsker fra det medisinske fagmiljøet, og vil gjøre den norske lovgivingen likere regelverket i øvrige europeiske land.

Da abortloven ble vedtatt for over 40 år siden var ikke fosterreduksjon medisinsk mulig. Etter hvert som teknologien har utviklet seg har det oppstått et behov for at fosterreduksjon lovreguleres.

Fagmiljøene har i flere år etterlyst en avklaring på om fosterreduksjon skulle være tillatt. Torbjørn Eggebø og Kjell Salvesen, de to legene ved St. Olavs Hospital som utfører fosterreduksjon i dag, har pekt på at det er teknisk vanskelig å utføre fosterreduksjon tidlig i svangerskapet og mener det av medisinske årsaker ikke kan anbefales å utføre fosterreduksjon av friske tvillinger før tidligst ved utgangen av 12. svangerskapsuke. De mener at alle fosterreduksjoner av friske tvillinger bør behandles i nemnd.

I 2010, under den rødgrønne regjeringen, ba Helsedirektoratet om en avklaring på om fosterreduksjon skulle være tillatt. Daværende helseminister Jonas Gahr Støre og hans forgjengere fra Arbeiderpartiet valgte derimot å la problemet ligge i en skuff i Helse- og omsorgsdepartementet, uten å avklare spørsmålet.

Kort tid etter at regjeringen Solberg tiltrådte, ga helseminister Bent Høie i februar 2014 et oppdrag til Helsedirektoratet om å innhente faglige og etiske råd i saken. Helsedirektoratets arbeid ble deretter oversendt lovavdelingen i Justisdepartementet for en juridisk vurdering. Lovavdelingen konkluderte i februar 2016 med at abortloven åpner for fosterreduksjon av ett eller flere friske fostre.

Norge har en mer liberal praksis for fosterreduksjon enn Sverige og Danmark. Ifølge klinikksjef og professor Kjell Salvesen ved St. Olav er Norge det eneste landet i Europa som gir kvinner rett til selv å bestemme fosterreduksjon (Aftenposten 04.11.2018). I 2018 ble det foretatt 8 fosterreduksjoner av friske foster.

Dersom kvinnen bærer et sykt foster eller det er en medisinsk risiko å gjennomføre svangerskapet (f.eks. økt risiko for svangerskapsforgiftning ved flerlingesvangerskap) vil hun få innvilget fosterreduksjon før uke 12.

Etter uke 12 vil spørsmålet om abort eller fosterreduksjon behandles i nemnd på samme måte som tidligere. Det vil i praksis bety at om en kvinne som bærer flere friske foster og ønsker fosterreduksjon vil kunne få innvilget det dersom det kan begrunnes etter dagens kriterier, slik som kvinnens fysiske/psykiske helse eller kvinnens livssituasjon.