Høyre er det tydeligste næringspartiet

Elin Agdestein på Høyres landsmøte 2019
Høyre er det tydeligste næringspartiet, sier Elin Agdestein.
Høyre vedtok på landsmøtet i dag en resolusjon om lokal verdiskaping. Den peker ut hvordan Høyre ønsker å legge til rette for verdiskaping og vekst i hele landet.

Høyre ønsker et samfunn som bygges nedenfra. Der beslutningene tas nærmest den det gjelder. Der enkeltmennesker gis tillit og ansvar til å skape gode liv, realisere ideer og ta mulighetene i bruk. 

Vi tror at innsatsvilje og skaperkraft styrker fellesskapet og lokalsamfunnene. Vi tror på Norge fordi landet vårt har store muligheter som vi kan utnytte sammen. Politikken må bygges på prinsippene om frihet for enkeltmennesket, privat eiendomsrett og maktspredning. For at det skal skapes verdier i hele landet må bedriftene få gode og forutsigbare rammevilkår.

Dette krever markedstilgang slik at bedriftene får solgt varene sine, og Høyre mener derfor at EØS-avtalen er helt avgjørende for å sikre økonomisk vekst.

Elin Agdestein har ledet utvalget som har utarbeidet resolusjonsforslaget.

Hun peker på fire utfordringer for å utarbeide god politikk som bidrar til og underbygger verdiskaping rundt om i hele landet:

 1. For lite forståelse i befolkningen for næringslivets behov og hva som skal til for å starte og drive en bedrift. 
 2. Nasjonal og regional politikk legger for sterke føringer for det lokale handlingsrommet. 
 3. Vei, bane og kollektivtrafikk rundt om i landet har for dårlig standard og lav kapasitet, selv om dette er betydelig trappet opp de siste 5 årene.
 4. Vi må øke forståelsen for viktigheten av å skape mer, og ikke fristes til å skatte mer.

Vi må øke forståelsen for viktigheten av å skape mer, og ikke fristes til å skatte mer.

- Høyre er det tydeligste næringspartiet, og det har vært inspirerende å jobbe med politikk som gjør at vi kan ta enda sterkere eierskap til debatten om hva vi skal leve av i fremtiden og hva som skaper vekst og utvikling i hele landet, sier Elin Agdestein.

Her er noen av vedtakene fra resolusjonen "Lokal verdiskaping":

 • Begrense Fylkesmannens, direktoraters og fylkeskommunenes adgang til å overstyre kommunene basert på skjønn, og redusere statlige innsigelser og statlig overstyring. Det skal være en høy terskel for å tilsidesette kommunens planer i innsigelsessaker, og det skal kun skje der tungtveiende nasjonale interesser krever det.
 • Videreføre arbeidet med forenklinger for å redusere næringslivets kostnader med mål om å redusere kostnadene for næringslivet med ytterligere 10 mrd. kroner.
 • Innføre digital byggesøknad i alle kommuner og ha et mål om å redusere saksbehandlingstiden med 25 % i alle kommuner.
 • Vurdere differensiert vegprising som alternativ til bompengeinnkreving og ta i bruk ny teknologi som gjør bompengeinnkrevingen billigere under forutsetning av at personvernet er tilstrekkelig ivaretatt.
 • Redusere selskapsskatten ned til nivået i våre naboland.
 • Redusere og fase ut formuesskatten på arbeidende kapital for å styrke norsk eierskap til norske arbeidsplasser, samt øke bunnfradraget, og på lengre sikt fjerne formuesskatten.
 • Ikke innføre grunnrentebeskatning på havbruk og fiskeri.