NRK-lisensen fjernes - lokalavisene styrkes

Tage Pettersen. Foto
Vi trenger en mer fremtidsrettet og sosial finansieringsmodell som tar vare NRKs behov for uavhengighet og langsiktige økonomiske rammer. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Fra 1. januar 2020 avvikles kringkastingsavgiften, NRK skal i stedet finansieres over statsbudsjettet

Regjeringen presenterer i dag sitt forslag til ny mediestøttemelding. Forslaget til omlegging av tv-lisensen begrunnes blant annet med at dagens finansieringsmodell ikke lenger fungerer optimalt. Færre og færre har TV og ser nå NRK via andre plattformer som PC, nettbrett og mobil. Dersom dagens modell ikke endres, må kringkastingsavgiften økes. Det vil i tilfelle bidra til å svekke legitimiteten til dagens system.

–Vi trenger en mer fremtidsrettet og sosial finansieringsmodell som tar vare NRKs behov for uavhengighet og langsiktige økonomiske rammer, sier Tage Pettersen, Høyres mediepolitiske talsperson.

Han er fornøyd med forslaget og mener det er på høy tid med en endring av NRKs finansieringsmodell.

Dagens ordning har en svak sosial profil, fordi alle betaler det samme uavhengig av hvor mye de tjener, fortsetter Pettersen.

Regjeringen vil bruke deler av innsparingen ved å legge ned lisensavdelingen til økt satsing på digitalisering ved Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana. Det betyr at nye arbeidsplasser opprettes ved Nasjonalbiblioteket når lisensavdelingen samme sted legges ned.

Lokalavisene styrkes

Regjeringen vil også øke støtten til lokale medier for å unngå såkalte geografiske hvite flekker i medielandskapet.

–I 2018 fikk 158 aviser til sammen 313 millioner kroner i støtte, av dette gikk nesten 208 millioner kroner til de ti største avisene. Lokalmediene er viktige for lokaldemokratiet. Det er viktig å beholde lokale nyhetsmedier, derfor er jeg er glad for at regjeringen ønsker å satse på lokalt mangfold, sier Pettersen.

Regjeringen sier i meldingen at mediene som i dag får mest tilskudd også er viktige for mediemangfoldet. En omfordeling til fordel for små lokalaviser må derfor skje gradvis slik at de som vil få mindre støtte, får tid til å omstille seg.

Økt forutsigbarhet

Regjeringen sørger nå også for økt forutsigbarhet, både for NRK og mottakere av den direkte mediestøtten. Dette gjøres ved at det gis styringssignaler for mediestøtten for fire år av gangen. Det skal også opprettes et uavhengig råd, Mediestøtterådet. Det vil få i oppgave å fordele midlene mellom, og fastsette regler for tilskuddsordningene. Dette vil sikre en armlengdes avstand. Stortingets og regjeringens skal kun gi overordnede føringer.

Les mediestøttemeldingen "Mangfold og armlengds avstand - mediepolitikk for ei ny tid"