Ny handlingsplan for likestilling av personer med funksjonsnedsettelse

Vetle Langedahl foran personer med funksjonsnedsettelse
Vetle Langedahl er fornøyd med at det gjøres omfattende arbeid for å sikre likestilling av mennesker med funksjonsnedsettelse. Likevel mener han at det fortsatt er behov for mer handling.
-Høyre vil ha et samfunn der alle borgere har samme muligheter til å ta utdanning, delta i arbeidslivet på like vilkår, få gode helsetjenester og selv velge hva de vil gjøre på fritida, sier Høyres stortingsrepresentant Vetle Langedahl.
Derfor lanserer Høyre i regjering en ny handlingsplan for å sikre at alle mennesker skal få like muligheter i samfunnet vårt. 

Handlingsplanen skal sikre medvirkning, deltakelse og inkludering, og den inneholder 85 ulike tiltak. Planen har blitt til i samarbeid mellom åtte departementer, som alle har et ansvar og en tidsramme for å følge opp tiltakene på sine fagfelt. 

-Med denne handlingsplanen vil vi legge til rette for mer selvbestemmelse, og demokratisk deltagelse. Den skal bidra til å bryte barrierer og fjerne fordommer, forteller Langedahl. 

Det gjøres hele tiden et omfattende arbeid for å sikre likestilling av mennesker med funksjonsnedsettelse, men det er fortsatt behov for mer handling. Bakgrunnen for handlingsplanen er at personer med funksjonsnedsettelse møter barrierer som hindrer full likestilling.  

-Vi vet at utdanning og god helse øker mulighetene for å komme i jobb og at barn som er inkludert i skolen og går i vanlige klasser deltar i mer på fritiden, fortsetter Langedahl. Og legger til: 

-Vi har allerede mye kunnskap, men vi skal bli enda bedre og utvikle ny kunnskap for å styrke den videre satsingen. 


Handlingsplanen følger opp FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) og anbefalingene fra CRPD-komiteen avgitt våren 2019. Planen gjelder for perioden 2020 – 2025 og er dynamisk. Nye tiltak som fremmer likestilling og deltagelse vil bli inkludert i handlingsplanperioden.