Nye ideer og bedre løsninger

Erna Solberg ombord i båt, kystlandskap i bakgrunnen.
I dag har Erna Solberg vært statsminister i seks år. Her kan du se hva seks år med borgerlig regjering har gitt Norge.
Høyre i regjering gjør Norge bedre. Her ser du noe av hva seks år med borgerlig regjering har gitt Norge.

For seks år siden, 16. oktober 2013, kom Erna Solberg ut på Slottsplassen med sin nye regjering. Etter åtte år med rødgrønn regjering, vant Høyre valget med nye ideer og bedre løsninger.

Siden den gang har regjeringen levert en rekke reformer. Vi har satset på skole og kunnskap, kvalitet og valgfrihet i helsetjenesten, raskere utbygging av vei og kollektivtrafikk og styrket politiet og forsvaret.

Etter seks år i regjering, har vi lagt grunnlaget for fortsettelsen. Vi skal skape et bærekraftig velferdssamfunn med muligheter for alle.

Samferdselsbudsjettet er økt med 80 %

Grafikk som viser økningen i jernbane- og veibudsjettet fra den rødgrønne regjeringen til nåværende regjering.

I mange år økte vedlikeholdsetterslepet på riksveiene våre. Utbygging tok tid og det ble bevilget mindre til vedlikehold og prosjekter. Norge bygde ikke vei effektivt nok.

Vi har gitt rekordbevilgninger til samferdsel. Samtidig har vi opprettet det nye veibyggingsselskapet Nye Veier, som bygger noen av våre viktigste veistrekninger billigere og raskere.

Bilde av vei med teksten "veier bygges raskere og billigere"

Fra 2018-2021 vil det bli bygget om lag fire ganger mer firefelts motorvei enn i perioden 2010-2013. 2020 blir det sjette året på rad hvor vedlikeholdsetterslepet reduseres.

Vi gjennomfører en jernbanereform som vil gjøre togtilbudet bedre for de reisende og billigere for staten. I tillegg har vi økt jernbanebudsjettet med nesten 90 % siden 2013.

Fremover trapper vi opp innsatsen for fylkesveiene, med en tilskuddsordning for viktige næringsveier. Vi vil legge flere viktige veistrekninger inn i Nye Veiers portefølje, og vi skal legge frem en ny Nasjonal transportplan der vi skal bygge mer vei og bane.

Grafikk som viser forskjellene mellom den forrige og denne regjeringen i samferdselsbudsjettet

Kortere helsekøer

Helsekøene var for lange etter åtte rødgrønne år. Da Støre var helseminister var den gjennomsnittlige ventetiden på 73 dager, og 280 000 mennesker sto i helsekø.

Grafikk som viser at med Støre som helseminister var ventetiden på 74 dager og 280.000 sto i kø. Med dagens regjering er ventetiden redusert med 16 dager og 60.000 færre i helsekø.

Vi har innført fritt behandlingsvalg som gir pasientene større frihet til å velge den behandlingen som er best for seg, uavhengig av størrelsen på lommeboken. Regningen tas av det offentlige. I tillegg har kreftpasienter og flere andre pasientgrupper fått pakkeforløp. Det gir et bedre og mer forutsigbart behandlingsforløp.

Aktiviteten i sykehusene har samtidig økt. Flere får behandling og må vente mindre på hjelp. Det er nå 60 000 færre som står i helsekø sammenlignet med 2013. Ventetidene har gått ned med 16 dager siden 2013.

Fremover skal vi utvikle flere pakkeforløp, utvide fritt behandlingsvalg og redusere ventetidene i helsetjenesten.

Mer kunnskap i skolen

Da Høyre tok over regjeringskontorene lærte ikke barna nok på skolen. For mange går ut av grunnskolen uten å kunne lese, skrive og regne skikkelig. Det vil vi ha en slutt på.

Mye er blitt bedre de siste årene. Mobbetallene går ned, gjennomføringen i videregående opplæring går opp og elever får bedre karakterer i grunnskolen. Etter vi innførte fraværsgrensen har også fraværet gått kraftig ned, samtidig som at flere fullfører skolen.

Bilde av skoleutstyr og teksten "rekordmange lærere har fått etter- og videreutdanning"

Vi har innført en femårig masterutdanning for nye lærere. I tillegg gjennomfører vi et lærerløft mer rekordmange lærere på etter- og videreutdanning.

Fremover skal vi styrke tidlig innsats i skolen, innføre nye og oppdaterte læreplaner og en oppfølgingsplikt for grunnskolene. Nye læreplaner og hjelpemidler vil gi mer rom for tilpasning og oppfølging av hver enkelt elev.

Politiet skal håndtere morgendagens kriminalitet

Kriminaliteten endrer seg. Vi ser nå nye former for kriminalitet, som datainnbrudd, internasjonale nettverk og ID-tyveri. 22.-julikommisjonen og politianalysen pekte på at norsk politi ikke var organisert for å håndtere morgendagens kriminalitet.

Vi har satt i gang politireformen, og har startet en kraftig modernisering og opprustning av politiet og styrket beredskapen.

2013: 1,71 politifolk per 1000. 2020: 2 politifolk per 1000. 

Politiet trener mer enn før, er mer ute på oppdrag og det ansattes flere politifolk. Politiet løser også oppgavene bedre enn før. Flere store, tunge saker løses, slik som Dark Room-saken. Det er heller ikke lengre soningskø i Norge. Politiet har fått mye nytt utstyr.

Vi skal fullføre reformen, og sørge for at ressursene blir enda mer synlig lokalt. I 2020 når vi målet om to politi per 1000 innbyggere.

Norsk økonomi ut av oljeskyggen

I 2013 var selskapsskatten på 28 prosent. Det var betydelig høyere enn våre naboland, og snittet i OECD.

For å legge til rette for vekst og verdiskaping i andre næringer enn oljenæringen la derfor regjeringen frem et forslag til skattereform høsten 2015.

I 2016 ble skattereformen vedtatt i Stortinget. Dette har gjort at skatten på bedrifter og personer har blitt redusert fra 28 til 22 prosent, slik at vi ligger på et konkurransedyktig nivå, sammenlignet med våre naboland. Vi har fått innført en reduksjon i formuesskatten for arbeidende kapital, slik at midler investert i bedrifter og maskiner beskattes mindre.

Graf som viser at arbeidsledigheten er rekordlav

Økonomien går bra og det skapes jobber over hele landet. Denne oppgangen skjer altså, på tross av at investeringene i petroleumsindustrien falt fem år på rad fra 2013-2018.

På tross av at oljeprisen i dag ligger rundt 55 dollar per fat, mot 164 dollar per fat på toppen i 2008, er arbeidsledigheten i Norge lavere enn på over ti år.

Dette viser at, selv om olje- og gassindustrien vil være viktig for Norge i mange år fremover, så har flere andre næringer tatt et steg ut av oljeskyggen.

Omstillingen av norsk økonomi fortsetter de kommende årene. En storstilt satsing på forskning og utvikling, gode rammevilkår for grønne næringer og reduksjon av næringsfiendtlige skatter skal sørge flere lønnsomme, grønne jobber.