Høyre har ikke tatt stilling til skatt på vannkraftverk

Høyres logo på blå bakgrunn
Høyre har ikke tatt stilling til forslagene fra utvalget.
Et ekspertutvalg har anbefalt endringer i hvordan vannkraften i Norge beskattes. De begrunner endringene med at det må bli mer lønnsomt å investere i effektive vannkraftverk, slik at vi får mer kraft ut av vannkraftverkene våre.
Høyre har ikke tatt stilling til forslagene fra utvalget. Det viktigste for oss er at vi sikrer at kommunene og fylkene hvor kraften produseres får sine skatteinntekter og at vi får et skattesystem som ikke er til hinder for lønnsomme investeringer.

Norge har store fornybare energiressurser fra vann- og vindkraft, og vi har forvaltet denne vannkraften på en god måte i over hundre år. Ved god forvaltning vil våre fornybare energikilder spille en viktig rolle i fremtiden.

Om utvalget

Kraftskatteutvalget er et ekspertutvalg. Forslagene fra kraftskatteutvalget er ikke regjeringens forslag. Nå skal rapporten sendes på høring og regjeringen skal få innspill fra andre aktører, også vil regjeringen gjøre seg opp en mening om forslagene på bakgrunn av det høringsinstansene spiller inn

Vannkraftnæringen står overfor flere ulike ordninger som gir inntekter fra vannkraftproduksjon til staten, kommuner og fylkeskommuner. I tillegg til den ordinære selskapsskatten er det ordninger med grunnrenteskatt, naturressursskatt, konsesjonskraft og konsesjonsavgift, samt eiendomsskatt. Forslaget fra Kraftskatteutvalget går i korthet ut på at ordningene med konsesjonskraft og konsesjonsavgift opphører, samt at eiendomsskatten reduseres. Disse gir i dag inntekter som i hovedsak går til kommuner og fylker.

Formålet med dette utvalget er å øke effektiviteten i skattesystemet, og ikke å endre på fordelingen mellom hvem som mottar inntektene. Derfor har ikke utvalget tatt stilling til hvem som bør motta skatteinntektene fra vannkraften, fordi det er det politikerne som bør ta stilling til. 

Kraftskatteutvalget under trontalen

Rapporten fra kraftskatteutvalget ble også tema under trontaledebatten i Stortinget, der statsmininister Erna Solberg slo fast at regjeringen ikke vil endre på fordelingen av skatteinntekter til kommune og stat.

- Jeg har lyst til å understreke at vi fra regjeringens side satt ikke ned dette utvalget fordi vi hadde noen som helst plan om å forskyve skatteinntekter mellom kommune og stat. Tvert imot så opplevde vi et ganske bredt ønske om at vi skulle se på hvordan kraftverksbeskatningssystemet vårt skal kunne bidra til at vi fikk mer kraft ut av de kraftverkene som er, sa Erna Solberg i Stortinget.

Statsministeren slo tydelig fast at dersom det er aktuelt med endringer i systemet for beskatning av kraftverk, så vil det være for å bidra til å få mer kraft og mer investeringer i norsk vannkraft:

- Vi er nødt til å jobbe med hvordan vi i fremtiden har et beskatningssystem som bidrar til den fornyelsen og endringene som er mulig, slik at vi får nok kraft ut av de kraftanleggene vi allerede har bygget ut. Vi har ikke tenkt å rokke ved fordelingen mellom stat og kommune, og det er ikke der man kan forvente at det vil komme endringer i kraftverkbeskatningen i fremtiden.

Dette er viktig for Høyre

I den videre oppfølgingen av rapporten er det helt essensielt for Høyre at vi får et skattesystem som sikrer kommunene og fylkene inntekter fra kraftproduksjonen som skjer rundt i hele landet, samtidig som vi får et mer effektivt skattesystem som gjør at vi kan øke produksjonen av fornybar, norsk vannkraft. 
 
Høyre har ikke tatt stilling til forslagene fra utvalget. Det viktigste for oss er at vi sikrer at kommunene og fylkene hvor kraften produseres får sine skatteinntekter og at vi får et skattesystem som ikke er til hinder for lønnsomme investeringer.