Regjeringen øker bostøtten

Boligblokk. Monica Mæland innfelt. Foto.
1100 nye husstander får rett på bostøtte, hvorav 900 av disse er husstander med barn

Bostøtten skal økes slik at 18000 barnefamilier får opptil 8000 kroner mer i bostøtte hvert år. Regjeringen foreslår at dette gjennomføres allerede i revidert nasjonalbudsjett som blir presentert neste uke.

Forslaget innebærer også at om lag 1100 nye husstander får rett på bostøtte, hvorav 900 av disse er husstander med barn.

– Norsk økonomi går veldig bra. Det skapes nye jobber og flere kommer i arbeid. Samtidig vet vi at andelen barn i lavinntektshusholdninger har økt, og da er det viktig at vi setter inn tiltak. Bostøtten er et veldig viktig og godt tiltak, nettopp fordi den treffer så godt. Derfor har det vært viktig for oss å prioritere økt bostøtte nå i revidert nasjonalbudsjett, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

– Alle trenger en god og trygg bolig. Bostøtten er en treffsikker ordning som hjelper familier med svært lave inntekter til å håndtere boutgiftene sine bedre. Jeg er derfor glad for at vi nå styrker bostøtten for å bedre boforholdene for barn, fortsetter Mæland.

Barn får raskt hjelp med denne ordningen

18 000 barnefamilier vil få opp til 8 000 kroner mer i bostøtte hvert år og satsingen vil virke direkte mot barnefattigdom. Barn får hjelp her og nå, ved at familiene får mer stabile og selvstendige bosituasjoner. På sikt kan hindrer vi at fattigdom går i arv.

Enkelte vil også oppleve at de ikke lenger har rett til støtte. Det er helt naturlig fordi dette betyr at de har fått bedre økonomi, og ikke lenger har samme behov for statlig hjelp.

– Barns inntekt skal ikke ha noen betydning for bostøtten, og vi styrker bostøtten for barnefamilier og andre store husstander. Boutgiftstaket er økt med 900 kroner for alle, avslutter Mæland.

I tillegg får hvert husstandsmedlem fra og med det andre til og med det femte ytterligere 2 000 kroner. 73 000 husstander får derved utbetalt mer bostøtte.

Endringer i bostøtten fra 2014-2019

  • Underreguleringen fra 2009 opphørte 1.1.2017 i og med ny praksis for prisjustering – et etterslep på ca. 280 mill. kr
  • Nytt inntektsgrunnlag i 2017 gir bedre målretting
  • Barns inntekt skal ikke regnes med i inntektsgrunnlaget fra 2017.
  • Kompensasjonsordning for uføre som fikk høyere inntekt da uførereformen ble innført 1.1.2015 – gjort varig fra 2019
  • Økt boutgiftstakene flere ganger (2014, 2015 og 2019)
  • Utvidet adgang til bostøtte i bokollektiv i 2016
  • Ekstrautbetaling i 2019 som følge av høye strømpriser. Husbanken utbetalte 268 mill. kroner i ekstra bostøtte i april.

Les mer om bostøtte hos Husbanken