Samferdselsløftet fortsetter med statsbudsjettet

En vei mellom store fjell i solnedgang
- Vi bygger mer, raskere og mer effektivt enn noen sinne, sier Helge Orten, komitéleder for transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget for Høyre. Foto: Getty
Med statsbudsjettet for 2020 har investeringene i samferdsel økt med over 80 prosent siden de rød-grønne. – Vi bygger mer, raskere og mer effektivt enn noen sinne.

-Med dette budsjettet reduserer vi vedlikeholdsetterslepet, vi styrker fylkesveiene, og vi satser på mer jernbane og kollektivtrafikk, sier Helge Orten, komitéleder for transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget for Høyre. 

I forslaget til statsbudsjett for 2020 er budsjettrammen for samferdsel på hele 75,4 milliarder kroner. Det er 5,6 prosent høyere enn fjoråret og over 80 prosent mer enn under de rød-grønne. Det aller meste av budsjettet går til vei og bane. Over 90 prosent av dette er bevilgninger til NTP-formål.

-Dette viser at regjeringen følger opp nasjonal transportplan. Vi setter spaden i jorda på noen strekninger, samtidig som vi snart kan klippe snora på andre. Samtidig prioriterer vi å holde vedlike de veiene vi har, fortsetter Orten.

Lavere bompenger og mer kollektiv

Inne i budsjettet ligger også resultatene av bompengeforliket mellom de borgerlige partiene. Der legges det opp til 1,4 milliarder kroner i bompengekutt. Samtidig styrkes kollektivtilbudet i de største byene. 

-Her ligger det opp mot 6 milliarder kroner til kollektiv, sykkel og gange, samt flere sykkelhoteller og sovevogner på jernbanen. Dette er viktig når vi skal få flere til å reise kollektivt. 

Satser på fylkesvegene

Fylkesvegene får også særskilte midler i neste års budsjett. Selv om det er fylkene som har ansvar for fylkesvegene, og de får midlene sine over rammetilskuddet, får de også direkte tilskudd til blant annet rassikring, opprusting og fornying. Nytt av året er oppstarten av en tilskuddsordning for fylkesveger som er viktige for næringslivet.

-Dette er en viktig seier for oss i Høyre. Nå etablerer vi en ordning der 100 millioner blir øremerket i et spleiselag med fylkene på viktige næringsveier. Dette er starten på en ordning som vi ønsker å videreutvikle i årene som kommer, avslutter Orten.