SFO blir billigere for de som trenger det mest

Bildet viser Høyrepolitiker Kent Gudmundsen og glade barn.
Alle barn skal kunne delta i SFO uavhengig av foreldrenes inntekt
Høyre i regjering vi innføre en nasjonal ordning med inntektsgradert foreldrebetaling i SFO og gratis SFO for barn med særskilte behov på 5.-7. trinn. 

Billigere SFO til de som trenger det mest

-SFO er en viktig del av arbeidet for tidlig innsats og inkluderende felleskap. SFO kan bidra til bedre forebygging, inkludering, integrering og kan gi elevene enda en arena for å utvikle sosiale ferdigheter, sier Høyres stortingsrepresentant Kent Gudmundsen.   

Regjeringen foreslår å bruke 58,2 millioner på tiltaket høsten 2020 og totalt 139,7 millioner i 2021.

-Gudmundsen forklarer at ordningen består av at foreldrebetalingen maksimalt skal utgjøre 6 prosent av den samlede person- og kapitalinntekten i husholdningen for et heltidstilbud per barn i SFO på 1.-2. trinn. Vi har altså satt et tak på hvor mye man skal betale for SFO. Tiltaket følger opp Granavolden-plattformen om redusert foreldrebetaling.

SFO kan være en god arena for integrering og inkludering. Derfor er det så viktig at kvaliteten på tilbudet er godt og at det er tilgjengelig for alle, uavhengig av inntekt.

-Redusert betaling skal gi barn muligheten til å kunne delta uavhengig av foreldrenes inntekt. Særlig for barn med innvandrerbakgrunn kan et SFO-tilbud bidra til mer inkludering og bedre språkferdigheter, sier Gudmundsen.

SFO er en viktig del av barns hverdag. Det er frivillig å delta i skolefritidsordningen, og det mener Høyre det bør fortsette å være. Dette tiltaket skal gi barn fra lavinntektsfamilier bedre mulighet til å benytte seg av tilbudet, uavhengig av foreldrenes innsats.

-Siden de yngste barna ofte ikke kan være alene hjemme etter skoletid og deltakelsen er høyest blant de yngste barna, velger vi å prioritere de yngste barna ved oppstart av en nasjonal moderasjonsordning, sier Gudmundsen.

Gratis SFO for elever med særskilte behov

Et forskningsteam fra NTNU gjennomførte i 2018 en evaluering av SFO på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Rapporten blir del av kunnskapsgrunnlaget for stortingsmelding om tidlig innsats og inkluderende fellesskap, som regjeringen kommer med høsten 2019.

Deres hovedfunn er stor variasjon på utforming, innhold, målsetninger, kvalitet og pris. Likevel er de fleste foreldre fornøyde med SFO, men foreldre til barn med spesielle behov er mindre fornøyde.

- Foreldre med barn med særskilte behov som har behov for skolefritidsordning etter 4. trinn opplever at ordningen ikke reelt sett er frivillig, og disse foreldrene har dermed en utgift andre foreldre ikke har. Disse barna har behov for tilsyn også etter 4. trinn for at foreldrene skal kunne jobbe heltid, sier Gudmundsen.

Høyre i regjering foreslår å bruke 21,0 millioner på tiltaket høsten 2020 og totalt 50,4 millioner i 2021.

Dette tiltaket vil kunne gjelde rundt 1 750 barn. Høyre mener at det ikke er riktig at foreldre til barn med særskilte behov skal belastes for en tjeneste som de er nødt til å bruke. Disse barna har behov for tilsyn etter skoletid også etter 4.trinn for at foreldrene skal kunne jobbe fulltid.

Foreldre med friske barn behøver ikke et slikt tilbud og har derfor heller ikke denne utgiften.

-Foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne har ofte større økonomiske utfordringer enn øvrige foreldre med barn i samme gruppe, sier Kent Gudmundsen som mener tiltaket vil redusere belastningen og gi økt fleksibilitet for familier med barn med særskilte behov.