Vi må løfte gutta i skolen, uten å dra ned jentene

Turid Kristensen fra Høyre og Camilla Stoltenberg på Høyres seminar om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner
Turid Kristensen (H) og Camilla Stoltenberg, leder av utvalget som har sett på kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og utdanningsløp.
- Både som politiker og mor til to gutter så synes jeg de store kjønnsforskjellene i skolen er veldig bekymringsfullt. Guttas problemer er samfunnets problemer, sier Høyres skolepolitiker Turid Kristensen. 

Torsdag 21.ferbruar inviterte Høyres utdannings- og forskningsfraksjon til et seminar om kjønnsforskjeller i skolen. Hovedinnleder var Camilla Stoltenberg som har ledet utvalget som tidligere i februar la frem rapporten «kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og utdanningsløp».

- Jeg imponert over arbeidet til Stoltenberg-utvalget. Gjennom det systematiske arbeidet de har gjort har vi fått mer kunnskap om forskjeller i skoleprestasjoner mellom gutter og jenter, fortsetter Kristensen.

Konsekvensene blir større

Guttene kommer dårligst ut av skolen i dag, flere gutter en jenter har behov for spesialundervisning, flere har lese- og skrivevansker og flere faller ut av videregående opplæring. Stadig flere jobber krever formell kompetanse. Det betyr at det finnes stadig færre arbeidsplasser som er et alternativ for skoletrøtt ungdom.

- At det er forskjell på hvor bra jenter og gutter gjør det på skolen er ikke nye nytt, men konsekvensene er større i dag. Veien til utenforskap er kortere fordi arbeidslivet krever mer formell kompetanse, fortsetter Kristensen.

Vi må ikke senke forventningene til gutta

Allerede i 5.klasse oppfatter lærerne jenter som mer skoleflinke enn gutter - det skal ikke mye fantasi til for å tenke seg at dette også påvirker guttenes tro på seg selv. Det at vi har lavere forventninger til guttene enn jentene i skolen er et stort svik overfor halvparten av barna våre.

- Å bli møtt med forventning betyr at noen har tro på deg. Det at vi har lavere forventninger til guttene enn til jentene i skolen blir fort selvoppfyllende profetier og det er veldig skummelt, fortsetter Kristensen.

Flere bidragsytere

På Høyres seminar var Steffen Handal, leder for Utdanningsforbundet opptatt av at vi ikke må forhaste oss, men se Stoltenbergutvalget rapport i sammenheng med andre pågående prosesser i skolen som fornyelse av alle læreplanene, Nordahl-rapporten om spesialundervisning og Lied-utvalget som blant annet ser på videregående opplærings struktur og innhold.

Terje Ogden, seniorforsker ved Nasjonalt utviklingssenter for Barn og Unge, programstyreleder i Norges Forskningsråd for Forskning og Innovasjon i Utdanningssektoren og medlem i Stoltenbergutvalget snakket om utvalgets begrensninger, at det de har lagt frem er i tråd med det mandatet de har fått og litt om forholdene de derfor ikke har vurdert da de diskuterte kjønnsforskjeller, som f.eks. kjønnsdelt arbeidsmarked. Viktig for debattene som går i lys av utvalgets rapport.

Avdelingsleder for 1.-3.klasse ved Jar skole i Bærum, Camilla Irgens Hoff, delte sine refleksjoner rundt hvorfor deres skole har små forskjeller mellom jenter og gutters skoleprestasjoner. Hun la vekt på skole-hjem-samarbeid og det å forberede både elevene og seg selv på skolen.

Curt Rice, rektor ved OsloMet snakket om hvordan deres lærerutdanninger kan ha en rolle i å utjevne kjønnsforskjeller i skolen, mens Agathe Waage, leder av Elevorganisasjonen fortalte om hvor viktig tilpasset opplæring er.

Her kan du se opptak av seminaret: