Vi sikrer vår fremtidige velferd

Erna Solberg på talerstol med park i bakgrunnen. Foto.
Regjeringen har lagt frem forslag til revidert nasjonalbudsjett. Norsk økonomi går bra, det skapes flere jobber og det blir færre arbeidsledige.
Økonomien går bra, det skapes flere jobber og flere kommer i arbeid. Her er nyhetene i revidert nasjonalbudsjett.

Finansminister Siv Jensen la tirsdag frem forslag til revidert nasjonalbudsjett (RNB). Dette er en årlig justering av statsbudsjettet.

Norsk økonomi går veldig bra. Bare de tre siste årene har 95 000 flere blitt sysselsatt. Det siste året er tre av fire jobber blitt skapt i privat sektor. Den registrerte ledigheten har ikke vært lavere på 10 år.

- Det går godt i Norge. Det skapes flere jobber, og færre går arbeidsledige. Det er bra at det kommer nye jobber i privat sektor. Det styrker bærekraften i velferdssamfunnet vårt, sier statsminister Erna Solberg.

Regjeringens politikk har siden 2013 bidratt til å omstille norsk økonomi. Med hjelp av økonomiske konjunkturer har dette bidratt til vekst og flere sysselsatte.

- Regjeringen ønsker et samfunn med små forskjeller der velstandsveksten kommer alle til gode, og der det er trygghet for velferden. Små forskjeller bygger tillit og felleskap og bidrar til et bærekraftig velferdssamfunn, sier hun.

Les mer om RNB på statsbudsjett.no (ekstern lenke)

Her er noen av tiltakene i revidert nasjonalbudsjett:

Styrker politiet

 • Siden 2013 er det blitt om lag 1650 flere politifolk og hvert eneste politidistrikt har blitt styrket.
 • Politiet får beholde 51 millioner kroner, tilsvarende gevinsten av politireformen. Det gjør vi for å styrke politidistriktene i gjennomføringen av politireformen.
 • Det settes samtidig av 100 millioner kroner til en utstyrpott til politiet. Pengene tildeles politidistriktene slik at de kan kjøpe inn nye biler, nye mobile voldsalarmer eller annet nødvendig utstyr.

Mer til helse og omsorg

 • Pasientene skal møte en tryggere og bedre helsetjeneste. I dag snakker ikke journalsystemene med hverandre.  I RNB foreslår vi 20 millioner kroner til å utvikle en nasjonal elektronisk pasientjournalløsning for den kommunale helse- og omsorgstjenesten.
 • Regjeringen har også bevilget fem millioner kroner for å utvikle nye pakkeforløp. Tre av disse til sykdommer der kvinner er overrepresentert: Muskel- og skjelettlidelser, smertebehandling og utmattelse. 
 • I tillegg ønsker regjeringen å lage et eget pakkeforløp for barn som har eller kan ha ADHD. Målet er å gi bedre behandling til pasientene.
 • Det skal gis penger til 900 flere og bedre heldøgns omsorgsplasser. Til sammen har regjeringen da lagt til rette for 2400 plasser i 2019.
 • Vi etablerer et tilskudd til lokale kjøkkenløsninger med eget produksjonskjøkken ved eksisterende sykehjem og omsorgsboliger for personer med heldøgns tjenestetilbud. Målet er å gi de eldre bedre måltidsopplevelser og gjøre matlagingen til en større del av hverdagen. Vi setter av 12,5 millioner kroner til dette.

Vi bygger mer vei og bane

 • Med RNB 2019 har samferdselsbudsjettet økt nær 75 % siden regjeringen tiltrådte. Vi bygger landet og skaper et bærekraftig velferdssamfunn. I RNB 2019 foreslås 200 mill. kr til riving av bomstasjoner.
 • E18 skal bygges. I RNB foreslås det 340 mill. kr til E18 Lysaker–Ramstadsletta. 
 • Mer vedlikehold av jernbanen. I RNB 2019 styrkes vedlikeholdsbudsjettet til strekningen Lillestrøm–Lysaker, som ca. 80 pst. av togtrafikken på Østlandet påvirkes av.
 • Støtteordning for mer gods på jernbane. I RNB foreslår vi 60 millioner kr til dette. Dette er ment som en midlertidig ordning i inntil tre år for å få næringen ut av en krevende periode.

Det går godt i distriktene

 • Vi øker bredbåndstilskuddet med 50 millioner. Dette skal bidra til bredbåndsutbygging til de som blir berørt av Telenors avvikling av kobbernettet.
 • I RNB er det også blant annet avgiftslettelse for sider og lignende produkter. Dette vil stimulere til økt mangfold og brygging av sider i små lokale bryggerier.
 • Vi sikrer også at Veterinærinstituttet er til stede ute i landet med sine regionkontorer. Til dette får instituttet 30 millioner kroner. Av disse pengene skal 15 millioner brukes på en ny obduksjonssal ved regionkontoret i Tromsø.
 • Siden regjeringsskiftet i 2013 har kommunesektorens frie inntekter økt med 31 milliarder kroner som er 8,8 prosent. Kommunesektoren har derfor hatt en god realvekst i sine frie inntekter under denne regjeringen, og har et godt økonomisk fundament.
 • Regjeringens samferdselspolitikk binder landet tettere sammen. Vi bygger vei og jernbane i et tempo som aldri før, og vi satser på teknologi. Vi gjør hverdagen enklere for folk flest og for næringslivet. Samferdselsbudsjettet har økt nesten 75 % siden vi tok over.

Klima og miljø

 • De seneste årene har det vært en formidabel utvikling i retning av nullutslippsferger, bl.a. som resultat av at staten og fylkeskommunene har stilt miljøkrav i offentlige innkjøp. Dette har bidratt til å redusere klimagassutslippene.
 • Regjeringen ønsker at hurtigbåtene følger etter. Hurtigbåter er i dag blant transportsegmentene som har høyest utslipp per passasjerkilometer. Samtidig er ny utslippsfri teknologi under utvikling.
 • Regjeringen foreslår at det bevilges 25 millioner kroner til en midlertidig øremerket satsing i Klimasats for å støtte opp om null- og lavutslippsløsninger i fylkeskommunale hurtigbåtsamband.

Les også disse sakene om RNB: