Vi trenger mer internasjonalt samarbeid, ikke mindre

Ine Marie
- Vi trenger bredt samarbeid og vi må også samarbeide enda tettere med enkeltland, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.
For første gang lanserer regjeringen en egen stortingsmelding om Norges rolle og interesser i multilateralt samarbeid. 

Det kommer i en tid der internasjonalt samarbeid er under press og multilaterale organisasjoner i mindre grad brukes til å løse felles utfordringer gjennom kompromisser og samarbeid. Flere land har også trukket seg fra viktige internasjonale avtaler. Samtidig står verden overfor store globale utfordringer som ingen land kan løse alene.

- Som en liten nasjon har vi alt å vinne på en godt organisert verden med sterkt og forutsigbart internasjonalt samarbeid. Derfor må vi satse på forpliktende multilateralt samarbeid slik at vi ivaretar norske innbyggeres trygghet og velferd, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Før meldingen lanseres har utenriksministeren reist rundt i landet for å få innspill til meldingen. Svært mange har møtt opp på arrangementene og det har vært stor interesse.

- Jeg tror årsaken til det er at det er mange som føler på uro og usikkerhet. Vi har en pågående handelskonflikt mellom Kina og USA, internasjonale avtaler som vi har hatt i mange år blir plutselig svekket og det er mer rivalisering mellom stormaktene, forklarer utenriksministeren.

Internasjonalt samarbeid sikrer norsk økonomi

Regjeringen er tydelig på at Norge er helt avhengig av internasjonalt samarbeid for å sikre norsk økonomi og norske arbeidsplasser, og trygghet og stabilitet i nærområdene våre.

Derfor er det viktig å hegne om de avtalene som tjener norske interesser og bidra til å reformere institusjonene slik at de er effektive, relevante og representative. Men vi må også samarbeide enda tettere med enkeltland.

- USA er og blir vår viktigste allierte. Samtidig har vi helt siden 2014 bygget et tettere samarbeid med flere europeiske allierte, som Tyskland, Storbritannia og Nederland. Vi trenger bredt samarbeid.

Der vi tidligere har vært vant til å lene oss på et europeisk fellesskap og at vi og at vi er sterke nok til å få gjennom våre standpunkter, må vi ta innover oss at verden har endret seg. Det betyr at vi også må samarbeide med land som vi ikke alltid er enige med i alle saker, avslutter Eriksen Søreide.

Les meldingen her