Vil ha klimaplan i alle Høyre-kommuner

Erna Solberg ombord i båt, kystlandskap i bakgrunnen.
Erna Solberg vil at alle Høyre-styrte kommuner skal ha en klimaplan.
Vi må jobbe systematisk for å få ned klimagassutslippene i bygd og by. Derfor skal alle Høyre-kommuner ha en strategi for hvordan de skal redusere utslippene lokalt. 
Cirka 20 prosent av de nasjonale utslippene av klimagasser er knyttet til kommunal virksomhet, ifølge Enova. Det betyr at kommunene kan bidra betydelig både til å redusere Norges utslipp av klimagasser og til å legge om energibruken. En klimaplan bør inneholde konkrete mål, prioriterte tiltak og tidsrammer. Planen bør også omfatte energiproduksjon og energibruk, tilgang på ressurser og utslipp av klimagasser. 

Kunnskap om lokale forhold er viktig for å utarbeide en god energi- og klimaplan: 

  • Oversikt over energibruk i ulike sektorene
  • Klimagassutslipp fra ulike sektorer
  • Tilgang på lokale fornybare energiressurser
  • Vurdering av framtidige energi- og klimaløsninger
  • Tiltak og handlingsplan

- Flere kommuner har allerede en klimaplan, som for eksempel Høyre-styrte Stavanger kommune. Nå må vi sørge for at alle Høyre-kommuner får det. Høyre vil bruke virkemidler som gjør at folk og næringsliv lettere velger grønne løsninger. Forurenser må betale, og det må lønne seg å være miljøvennlig, sier Høyre-leder Erna Solberg. 
 
Noen av grepene som gjøres er å legge til rette for et godt kollektivtilbud i hele kommunen, gå over til elbusser, sette opp solcellepaneler, elbil-ladepunkter, sykkel-og gangveier, plassere nye boligområder i nærheten av kollektivknutepunkter, bruke den betydelige innkjøpsmakten til kommunen for å velge grønne løsninger, reduksjon av engangsplast, effektiv energibruk, miljøvennlige byggeplasser og kildesortering. 

- Kommunene vet best selv hvordan de kan redusere utslippene. Klimamålene skal være ambisiøse, samtidig som det skal være levelig for folks lommebok og hverdag. Det skal være enkelt å gjøre klimavennlige valg enten du kjører buss eller bil, enten du er ung eller gammel, enten det er lange avstander, eller korte avstander, sier Erna Solberg. 
 
En klimaplan skal vise hvordan kommunen skal jobbe med energi- og klimaspørsmål i et helhetlig perspektiv.
 
Høyre er opptatt av å ta bruk alle gode krefter i lokalsamfunnet. Kommunene og næringslivet må spille hverandre gode med nye ideer og mer fornybare løsninger som lønner seg. Vi skal stanse utslippene, ikke utviklingen.