Norge blir stadig tryggere - selv om vi fremdeles har en jobb å gjøre

Bilde viser Høyres Svein Harberg i Stortingets Vandrerhall
Samfunnets sikkerhet er den viktigste av statens kjerneoppgaver. Høyres vil fortsette arbeidet med å styrke beredskapen for at Norge skal være forberedt på å håndtere kriser, alvorlige situasjoner og nye trusler. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen/Høyre
Å gjøre Norge tryggere har vært en av Høyres viktigste saker i Regjeringen. 

Høyre har fulgt opp rådene fra Gjørv-kommisjonen, bevilget mer til Forsvaret, reformert Politiet og sikret innbyggerne. Det er for at alle nordmenn, uansett hvor i landet man bor, skal føle seg trygge. Vi skal ha nok mat, et kompetent Politi og et Forsvar som kan forsvare landet. 

Vårt Land har publisert en artikkel om beredskapsforslag som ikke fikk flertall i Stortinget. Artikkelen gir et inntrykk av at Norges beredskap bygger på enkeltforslag i Stortinget. Det er ikke riktig. For det første var de fleste forslagene som ble fremmet allerede Regjeringens politikken. For det andre sikres beredskapen best gjennom langsiktig arbeid på alle områder. Det har vært Høyres prioritering i hele regjeringsperioden. 

Regjeringen har også selv lagt frem en rekke beredskapssaker og stemt for disse.

Et godt eksempel er jordvern og selvforsyning av mat. Selv om antallet mål matjord som omdisponeres er på et rekordlavt nivå, valgte Senterpartiet å fremme et forslag i Stortinget som Regjeringspartiene stemte ned. Det er fordi dette allerede var eksisterende politikk. Regjeringen la frem jordvernstrategien i 2015, og den har blitt stadig oppdatert. Allerede i 2017 var vi nære å nå målet om å begrense nedbyggingen av matjord på 4000 mål. I dag dyrker vi opp flere mål med matjord, enn matjord som bygges ned. 

Hvorfor stemte Høyre mot forslag Senterpartiets forslag om å sette ned en totalberedskapskommisjon?

Å foreslå at vi skal utrede norsk beredskap antyder at vi ikke gjør dette i det hele tatt. Det er selvsagt helt feil. 

For å ta et eksempel fra en av sakene som Vårt Land har referert til: Senterpartiet foreslo for en tid tilbake at regjeringen skulle sette ned en kommisjon for å utrede beredskapen i Norge. Dette forslaget ble nedstemt av regjeringspartiene fordi vi allerede har igangsatt en rekke arbeid som gir oversikt over beredskapen i Norge. I 2016 satte vi i gang et program for å videreutvikle totalforsvaret som skal ferdigstilles i 2020. Vi leverte også en samfunnssikkerhetsmelding i 2016, en IKT-sikkerhetsmelding og regjeringen rapporterer om status på norsk beredskap hvert år i statsbudsjettene. Dessuten gjennomfører vi en stor reform av politiet, og vi mente det var for tidlig å sette i gang et stort arbeid med å gjennomgå norsk beredskap, når viktige reformer ikke er ferdige. Derfor foreslo vi å vente til reformene våre på justisfeltet er gjennomført. 

Hvorfor stemte regjeringen ned opposisjonens forslag om jordvern og mat? 

Regjeringen la fram en oppdatert jordvernstrategi i budsjettet for 2019, etter anmodning fra Stortinget. Samtidig viser tallene for omdisponeringen av dyrka jord for 2017 at en var nær ved å nå målet på under 4 000 dekar. Dette var den laveste omdisponeringen siden registreringen startet i 1976.  

Samtidig har nydyrkingen økt de siste årene, og var i 2017 over fem ganger så stor som omdisponeringen av dyrka jord (22 702 dekar) 

-Det er blitt mer oppmerksomhet knyttet til verdien av jord, og vi ser stadig flere kommuner som tar jordvern på alvor. Dette gir resultater, sier Høyres Svein Harberg. Og legger til: 

-Omdisponeringstallene er også gledelige. De viser at regjeringens tiltak for å nå det jordvernmålet som stortinget fastsatte i 2015 er gode nok. 


Han minner om at kommunene har tatt ansvar og gjort en god jobb med å redusere omdisponeringen. -Dette gode arbeidet må videreføres, sier han. 

Hvorfor stemte Høyre mot å vente med overgangen fra FM-nettet til DAB?

I artikkelen kommer det frem at Sp har foreslått å vente med overgang fra FM-nettet til DAB. Begrunnelsen deres var at lokalradioene skal kunne nå flere med NRKs beredskapsmeldinger. 
Høyre stemte mot dette forslaget fordi DAB-nettet sikrer beredskapen på en bedre måte enn FM-nettet. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har vurdert DAB-nettet som mer teknisk robust og mindre sårbart for utfall av sendere enn FM-nettet.

Alle NRK-kanaler har i dag høyere befolkningsdekning enn den NRK P1 hadde i FM-nettet. Og med den elektroniske utviklingen vi har, er ikke nærradioene lenger like viktige i beredskapssammenheng. Nå kan man sende SMS direkte til utvalgte grupper eller områder. -Det var riktig og viktig å bytte fra FM til DAB, sier Svein Harberg. 

Hvorfor stemte Høyre ned utredning av konsekvensene ved å fase ut kobbernettet? 

Kobbernettet er telefonledninger som ble gravd ned på 1920-tallet og som i sin tid ble bygget for å tilby fasttelefoni. 

Det burde være opplagt at 100 år gamle ledninger verken leverer den hastigheten eller kvaliteten vi trenger på kommunikasjonsnettet. Det er heller ikke grunnlag for å hevde at kobbernettet generelt sett er tryggere og sikrere enn mobile nett. 

-Vi kan gjerne problematisere at folk har sluttet med fasttelefoni, for det er en sårbarhet i at alle er på mobil. Men det har ikke noe med kobbernettet å gjøre, sier Harberg. 

Hvorfor stemte Høyre ned Arbeiderpartiets forslag om legemidler? 

Debatten om representantforslaget fra Arbeiderpartiet kom ca. to uker før de fremste ekspertene i Norge skulle levere sin rapport om tiltak på området. Å støtte forslag fra opposisjonen på det tidspunktet hadde vært svært uklokt. 

Det er feil at regjeringen ikke har økt beredskapslagrene, og det har det blitt jobbet løpende med. Vi har også jobbet målrettet for å styrke norsk legemiddelindustri.
Høyre tok tak i legemiddelfeltet i det vi kom i regjering og fremmet en offensiv legemiddelmelding som var en vitalisering av hele saksområdet. 

Hvorfor stemte Høyre mot Senterpartiets forslag om kontanter? 

Alle, bortsett fra Sp, stemte ned et forslag om å endre finansavtaleloven for å bedre muligheten til å betale med kontanter. Dette skyldes at regjeringen arbeider med denne problemstillingen helhetlig i forbindelse med ny finansavtalelov. Forslaget fra Sp var ikke utredet og kunne hatt uønskede effekter.