Regjeringen foreslår flere endringer i eksamensordningen

Elever som rekker opp hånden. Jan Tore Sanner innfelt
Nye lærerplaner krever også endringer i eksamensordningene. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen/Getty Images
-Til høsten får elevene nye lærerplaner som skal gjøre dem bedre forberedt på fremtiden. Derfor er det naturlig at vi også ser nærmere på vurdering, eksamen og eksamensformer, sier kunnskapsminister Jan Tore Sanner. 

Før jul la regjeringen frem de nye lærerplanene i skolen, der mer fordypning og praktisk læring skal inn i skolen. Fagfornyelsen er den største endringen i norsk skole siden Høyre innførte Kunnskapsløftet i 2006. 

- Med de nye lærerplanene får skolen et verdiløft, og vi legger til rette for at elevene skal lære mer gjennom å lære bedre. Nå foreslår vi blant annet at elever i 10.klasse også skal kunne komme opp i de praktiske og estetiske fagene i muntlig eksamen. Det kan bidra til å heve statusen til disse fagene og sørge for at elevene får vist seg fra andre sider enn det dagens eksamensordning legger opp til, forteller Sanner. 

Konkrete forslag 

Regjeringen har sendt ut en rekke konkrete forslag på høring. Blant dem er: 

Nye eksamensformer
Foreslår muntlig-praktisk eksamen i stedet for muntlig eksamen i flere fag, også i grunnskolen. Det kan f.eks. bety at en elev som kommer opp i muntlig matematikk, får en praktisk oppgave i programmering.  

Skriftlig-muntlig eksamen
Prøve ut skriftlig-muntlig eksamen i flere fag. En kombinasjon av disse to gir elevene mulighet til å vise kompetansen sin på flere måter enn det som er mulig på en ren skriftlig eller muntlig eksamen. 

Sentralt gitt eksamen
Endre skriftlige lokalt gitte eksamener i norsk på VG2, matematikk 1P-Y og 1T-Y til sentralt gitt eksamen.

Forenkler og tydeliggjør regelverket
Det omfatter blant annet tydeliggjøring av prinsippene for underveisvurdering og forholdet mellom underveis- og standpunktvurdering, og det ryddes i struktur og språk i forskriften.

Eksamen i praktiske og estetiske fag
Innføre eksamen i de praktiske og estetiske fagene, slik at de blir en del av trekkordningen på ungdomstrinnet. Dette gjelder fagene kroppsøving, mat og helse, musikk og kunst og håndverk.

Ber om innspill og synspunkter 

-Selv om vi har en rekke konkrete forslag, ber vi om innspill på både fordeler og ulemper ved eventuelle endringer, fortsetter Sanner og viser til følgende eksempler:

Regjeringen ber om innspill på hva som taler for og hva som taler mot karakter i orden og oppførsel. Flere mener at dagens ordning kan være til hinder for sosial læring i skolen, mens andre mener karakteren er et viktig virkemiddel for å fremme trivsel i skolen. Her ber vi om innspill og synspunkter. 

Videre ber regjeringen om innspill på trekkordningen til eksamen. Flere mener ordningen er urettferdig siden det er tilfeldig hvem som blir trukket ut til eksamen og hvem som ikke blir det. I tillegg vil regjeringen vurdere forholdet mellom standpunktkarakter og eksamenskarakter. 

- Jeg håper på stort engasjement og innspill i høringen. Vurdering og eksamen er viktig for elevene. Endringer må derfor være godt begrunnet, men nye læreplaner krever oppdatering. Vi ønsker innspill på hvordan trekkordningen til eksamen kan bli mer forutsigbar. Jeg er imidlertid veldig tydelig på at alle elever skal være eksamensforberedt. Jeg kommer derfor ikke til å endre trekkordning i en retning hvor elevene selv kan velge hvilke skriftlige fag de skal komme opp i etter ungdomsskolen. Det tror jeg kan føre til at noen nedprioriterer fag som er viktig for de grunnleggende ferdighetene som norsk og matematikk, sier Sanner. 

Les høringsnotatene på Udir.no