Regjeringen styrker innsatsen mot muslimhat

Kristin Ørmen Johnsen. Portrett
Hets og fordommer mot muslimer er et økende problem i det norske samfunnet. Derfor har regjeringen laget en handlingsplan mot diskriminering av, og hat mot muslimer. 

Handlingsplanen tar utgangspunkt i Granavollplattformen som stadfester at regjeringen vil bekjempe rasisme, religiøs diskriminering, antisemittisme, sosial kontroll og fordommer basert på etnisitet.

-Diskriminering og hets av muslimer har økt i omfang de senere årene, også i Norge. Vi kan ikke ha et samfunn der noen skal oppleve utrygghet og bli møtt med negative holdninger på grunn av religion eller etnisk bakgrunn, sier Kristin Ørmen Johnsen, leder av kultur- og likestillingsminister. 

Handlingsplanen har en bred tilnærming og inneholder både nye initiativer og bygger videre på tiltak og innsats som allerede er igangsatt.  Den nye ordningen skal støtte initiativer og aktiviteter som fremmer mangfold og dialog, og som motvirker hatefulle ytringer.

-Det er et problem i vårt samfunn at ulike minoriteter blir utsatt for rasisme. Noen minoriteter er spesielt utsatt, blant andre jøder og muslimer. Vi har allerede en egen innsats for å bekjempe antisemittisme, og nå legger vi også frem en egen plan for å bekjempe diskriminering av og hat mot muslimer. Den kommer i tillegg til det øvrige arbeidet mot rasisme generelt, sier statsminister Erna Solberg. 

Planen har fire innsatsområder: 

  • Dialog og møteplasser
  • Trygghet og sikkerhet
  • Kunnskap og kompetanse om diskriminering av og hat mot muslimer 
  • Innsats mot hat og diskriminering utenfor Norge 

Til sammen inneholder planen 18 tiltak. Blant de viktigste tiltakene finner vi:

  • Etablering av en ny tilskuddsordning mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer. 
  • Utredning av en veilederordning for innsikt om muslimsk identitet. Målet med dette prosjektet er å bryte ned fordommer og bidra til å forhindre diskriminering av og hat mot muslimer gjennom å formidle kunnskap om muslimsk identitet, tilhørighet, kultur, og samfunnsforhold i Norge. Brobygging, demokratisk medborgerskap og mangfold blant muslimer er sentrale elementer i prosjektet. Det skal også ha en tydelig dialogbasert profil med ungdom som målgruppe.
  • Det er opprettet en ny tilskuddsordning for sikringstiltak for tros- og livssynssamfunn.
  • Hatkriminalitet rettet mot muslimer skal registreres som hatmotiv i politiets straffesaksregister.
  • Støtte til et minne- og kunnskapssenter i regi av Stiftelsen 10. august.
  • Innhente mer kunnskap om diskriminering av muslimer på ulike arenaer, for eksempel i arbeidslivet 

Handlingsplanen skal gjelde i perioden 2020 til 2023 og det er fire departementer som  har ansvar for å gjennomføre tiltak innenfor eget område.  Dette er Kulturdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Barne- og familiedepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Her kan du lese mer om handlingsplanen.