Nav-saken: Staten skal gjøre opp for seg overfor dem som er rammet

Høyres logo med blå bakgrunn
Regjeringen er i gang med å rydde opp. Det har allerede blitt etablert en ordning for fri rettshjelp, både for dem som vil klage og for personer som fremmer erstatningskrav. I tillegg vurderer regjeringen en erstatningsordning for de som er rammet, slik at vi kan sikre at de får en rask og enkel behandling.
En rekke personer er feilaktig straffet fordi de fikk støtte fra Nav samtidig som de var i utlandet.
Nav stilte krav om at folk som fikk støtte måtte oppholde seg i Norge. Men siden 2012 har Nav feiltolket en EU-lov. Denne loven gir folk rett til å ta med arbeidsavklaringspenger, pleiepenger og sykepenger til andre EU- og EØS-land.

Både Nav, Stortinget, regjeringen, politiet og påtalemyndighetene har feiltolket EØS-reglene.

Dette har fått store konsekvenser: 78 personer anslås som feilaktig dømt for trygdesvindel, hvor 48 av dem har blitt fengslet. Rundt 2400 personer har fått krav om tilbakebetaling av trygd. Til nå har Nav utbetalt 6,9 millioner kroner til ofre for trygdeskandalen. Den største enkeltutbetalingen er på 637.000 kroner.

Hva har regjeringen gjort så langt? 

Regjeringen er i gang med å rydde opp. Det har allerede blitt etablert en ordning for fri rettshjelp, både for dem som vil klage og for personer som fremmer erstatningskrav. I tillegg vurderer regjeringen en erstatningsordning for de som er rammet, slik at vi kan sikre at de får en rask og enkel behandling.

Regjeringen har også vedtatt en ekstrabevilgning for statsbudsjettet for 2020. Denne gir Trygderetten og Nav 45 millioner kroner for å håndtere ekstraarbeidet.

Videre har regjeringen satt en et uavhengig granskningsutvalg som skal snu hver stein i saken. Utvalget er blir ledet av Finn Arnesen, professor i europarett ved Universitetet i Oslo. De jobber raskt og grundig, og skal legge fram utredningen sin for Arbeids- og sosialdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet allerede innen 1. juni 2020.

Til slutt har Navs internrevisjon offentligjort sin rapport om feiltolkning av EØS-regelverket, slik at den er tilgjengelig for alle. Les rapporten her: Kartlegging av fakta i EØS-saken (pdf).

Jobber på spreng 

Både Nav, Riksadvokaten og granskningsutvalget jobber nå på spreng for å identifisere alle som har blitt rammet av denne feilen.

Hele tidslinjen finner du på regjeringen.no