Vurderingen av Andøy flystasjon
Nedleggelsen av Andøy flystasjon er en av de tøffeste. Andøya har vært en god vertskommune for Forsvaret i mange år. Likevel er ikke regjeringen i tvil om at det er det riktige valget. Det var også Forsvarssjefen tydelig på i sitt fagmilitære råd. Det er gjort grundige vurderinger av alle relevante forhold og alle alternativer.  Blant annet ble det vurdert å legge maritime overvåkningsfly og kampfly til både Andøya og Evenes, men regjeringen har fått tydelige operative og faglige anbefalinger for å samle kampfly og maritime overvåkingsfly på baser med luftvern. Fremtidig våpenutvikling og moderne krigføring gjør at disse kapasitetene må være under beskyttelse av langtrekkende luftvern, slik de vil på Evenes. Det nasjonale, operative hensynet må veie tyngst. 

Et aspekt som vanskeliggjør kampfly på Andøya er støyhensynene og at investeringskostnadene knyttet til dette blir for høye. Evenes er den beste løsningen etter alle vurderinger: operativt, forsvarsøkonomisk og samfunnsøkonomisk. Alle regnestykkene er gjort tilgjengelige på Forsvarsdepartementets sider, sammen med de samfunnsøkonomiske analysene som har blitt gjort i arbeidet med langtidsplanen. 

Kan forbli et bærekraftig samfunn
Regjeringen har stor forståelse for at det kommer lokale reaksjoner når baser nedleggelser. Derfor har dette ikke vært noen enkel beslutning å ta. Samtidig viser konsekvensutredningen at rundt 90 % av sysselsettingen og folketall opprettholdes, selv om flystasjonen legges ned. Andøya har derfor fortsatt grunnlag for å være et bærekraftig samfunn. Nedleggelsen skjer gradvis, og vil først være en realitet når dagens Orion-fly utfases. I tillegg viser Forsvarsdepartementets utredninger at økt militær aktivitet og permanent tilstedeværelse av luftvern i nord vil ha positive konsekvenser for aktiviteten ved Andøya Test Center, til tross for at flystasjonen legges ned. 

Forsvarets militære tyngdepunkt flyttes mot nord
Grepene som tas i langtidsplanen gjør totalt at Forsvarets tyngdepunkt flyttes mot nord. Personell flyttes nordover og den militære aktiviteten økes. Ubåter og maritime overvåkingsfly styrker norsk etterretning og overvåking. Kampfly og luftvern gir kortere klartider og større kampkraft. 

Til sammen styrker dette forsvarsevnen i nord og trygger landet vårt for fremtiden.